Čigave storitve plačujem z Nigradovo položnico?

Ker vas želimo ustrezneje in pregledneje informirati o storitvah in obveznostih, ki jih v Mestni občini Maribor poravnavate s t. i. Nigradovo položnico,  vam natančneje predstavljamo komunalne storitve in obveznosti, ki jih plačujete, ter ponudnike storitev oz. upravičence, ki so prejemniki plačil.

Zneskovni in odstotkovni prikaz deležnikov plačila vaše položnice je izključno ilustrativne narave in je narejen na podlagi obračuna za porabo 10 mvode v gospodinjstvih v Mestni občini Maribor, ki so priključena na javno kanalizacijo.

Sprememba obračuna s 11.6.2024 in 1.7.2024. Več na:

https://www.nigrad.si/sprememba-pri-obra%C4%8Dunu-storitev-c%C4%8Dn

https://www.nigrad.si/javne-slu%C5%BEbe/javna-kanalizacija/cenik-komunal...

 

Omrežnina: 3,2769 EUR oz. 33,06 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Mestna občina Maribor

Omrežnino predstavlja tisti del cene, ki pri kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Življenjska doba cevovodov znaša (odvisno od materiala) od 30 do 50 let, po tem obdobju pa je treba dele kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele obnavljati stalno in neprekinjeno, saj lahko v nasprotnem primeru pride do primera, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem normalno odvodnjavanje odpadne vode ni več možno. Omrežnina »OMR = AM + ZAV + FININFRA« se izračuna tako, da se seštejejo letni stroški, ki se razdelijo glede na število in velikost vodomera; tako obremenijo vsakega uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz. poslovnem objektu glede na velikost vodomera oz. priključka:

  • za nadomestitve infrastrukture (amortizacija),
  • zavarovanja infrastrukture ter odškodnin zaradi infrastrukture,
  • financiranje infrastrukture.

Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oz. priključka in je zato vsak mesec enaka. Uporabniku tako predstavlja fiksen strošek in je namenski vir občine, ki se porablja za financiranje razvoja in investicijskega vzdrževanja omrežja, tj. obnovo kanalizacijskega omrežja.

Odvajanje odpadne vode: 5,2930 EUR oz. 53,40 % vašega plačila namenjeno za delovanje javnega kanalizacijskega sistema.

Prejemnik plačila: Javno podjeje Nigrad, d. o. o.

Cena storitve: 0,5293 EUR/m³

Obračun komunalnih storitev izvajamo v skladu z 21. členom 2. odstavka in 14. odstavka Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/19 in 44/22 – ZVO-2): »Predračunska cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Ne glede na določbe tega člena se uporabniku, ki komunalne in padavinske odpadne vode ne odvaja ali čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, obračunajo dejanski stroški izvajanja storitve.«

Osnova za obračun odvajanja odpadne komunalne vode je poročilo o stanju porabljene pitne vode izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo; v Mestni občini Maribor je to Mariborski vodovod, d. d, oziroma število oseb, kjer ni oskrbe s pitno vodo, kjer se določi dnevni pavšal 150 l/dan, kot to določa 21. člen 5. odstavek Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).

Davek na dodano vrednost (DDV): 0,81 EUR oz. 8,21 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Republika Slovenija

V osnovi je DDV davek na potrošnjo, kar pomeni, da DDV na koncu plača končni potrošnik v obliki odstotnega dodatka na končno ceno blaga ali storitve. DDV bremeni le tiste kupce blaga in storitev, ki nimajo pravice do odbitka DDV, to pa so predvsem občani oziroma končni potrošniki. Osnovna predpisa, ki od 1. januarja 2007 v Sloveniji urejata obračunavanje DDV-ja, sta Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (P-ZDDV-1). Ker je Slovenija članica EU, mora tudi pri obračunavanju DDV-ja upoštevati pravo Evropske unije, ki se uporablja primarno in neposredno.

Obdavčljive transakcije se obračunavajo po stopnjah in pod pogoji, ki jih določi država članice Evropske unije, v kateri se opravijo. V Sloveniji je predpisano, da se DDV obračunava in plačuje po stopnji 22 % od vsakega prometa blaga, storitev, pridobitev blaga iz druge države članice EU in uvoza blaga, razen:

  • od prometa, za katerega je v Prilogi I ZDDV-1 posebej določena znižana stopnja 9,5 % DDV in
  • od prometa, ki je oproščen DDV-ja tudi po drugih določbah ZDDV-1.

Okoljska dajatev: 0,52825 EUR oz. 5,33 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Mestna občina Maribor

Okoljsko dajatev obračunavamo v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012, 98/2015), ki določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, osnove za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo ter način obračunavanja, odmere in plačevanja itd. Sam prihodek okoljske dajatve je v skladu z Zakonom o financiranju občin namenski prihodek občine. Ceno okoljske dajatve je nazadnje določila vlada RS v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012,80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) in znaša 26,4125 EUR po enoti obremenitve oz. 0,52825 €/m3 za čiščenje brez čistilne, obstoječe greznice in nedelujoče čistilne ter 0,052825 €/m3 za čiščenje na čistilni napravi, ki deluje.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.