Nigrad portal Predstavitev Politika in cilji kakovos...

Prijava na novice:

Ime
Email

 

Politika in cilji kakovosti

Sistem vodenja kakovosti smo v naši družbi - NIGRAD, javno komunalno podjetje d.d. zasnovali na zahtevah standarda kakovosti poslovanja ISO 9001, standarda ravnanja z okoljem ISO 14001 ter standarda za usposobljenost preskusnih laboratorijev SIST EN ISO/IEC17025. Izpolnjevanje zahtev omenjenih standardov smo integrirali v Sistem celovitega vodenja in ga opisali v Poslovniku. V Sistem uvajamo tudi zahteve standarda OHSAS 18001 za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu.

Seznanjanje sodelavcev s Politiko in Cilji sistema celovitega vodenja, njenim  pomenom in dokumenti sistema izvaja vodstvo družbe preko: objav na Internetu, v internem časopisu, na oglasnih deskah, neposrednega informiranja, na kolegiju direktorja in tehničnih sestankih.

OSNOVNA NAČELA NAŠE POLITIKE KAKOVOSTI, RAVNANJA Z OKOLJEM IN VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU SO:

 • Storitve izvajamo v skladu s potrebami in pričakovanji kupcev ter pri tem upoštevamo tehnične standarde in predpise v zvezi s proizvodi ter zakonske in druge zahteve, na katere smo pristali v zvezi z našim delovanjem.
 • Zahteve in smernice kakovosti in varovanja okolja upoštevamo v vseh dejavnostih in na vseh lokacijah, kjer izvajamo svoje aktivnosti
 • Iščemo nove priložnosti za izboljševanje kakovosti storitev in ravnanja z okoljem in jih udejanjamo.
 • Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem nenehno izboljšujemo.
 • Onesnaževanje okolja bomo po najboljši moči preprečevali in skrbeli za obveščanje javnosti o možnostih zmanjšanja vplivov na okolje, ki jih je mogoče doseči z odgovornim ravnanjem posameznika.
 • Skrbimo za vgrajevanje kakovostnih in okolju prijaznih proizvodov. Uporabljamo opremo, katere vplivi na okolje so v skladu z zahtevami zakonodaje (hrup, emisije v zrak, tla in v vode).
 • Dobavitelje spodbujamo k odgovornemu ravnanju z okoljem in jim pri tem pomagamo.
 • Gospodarimo z odpadki in zmanjšujemo njihovo količino.
 • Kakovost poslovanja in ravnanja z okoljem zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa od naročila do predaje storitve. Tako zmanjšujemo stroške kakovosti in porabo naravnih virov.
 • Odnosom s poslovnimi partnerji in širšo javnostjo posvečamo posebno pozornost, saj si prizadevamo za korektno medsebojno sodelovanje in vsestransko zadovoljstvo.
 • Vsak sodelavec oziroma posameznik, ki dela v imenu podjetja, je kompetenten za kakovostno delo in se zaveda koristi za okolje, če izboljšuje svoje ravnanje.

Politika je izhodišče za določanje ciljev kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravja pri delu.

Za akreditirano dejavnost so posamezni specifični elementi politike kakovosti opisani v SP-1-01 "Vodenje in organizacija akreditirane dejavnosti", v Izjavi o politiki kakovosti in ravnanja z okoljem.

 

CILJI  SISTEMA CELOVITEGA VODENJA  SO:

 • Na področju poslovanja načrtujemo povečanje tržnega deleža na posameznih programih, zaradi česar se bomo osredotočili na doseganje konkurenčnosti posameznih storitev.

Kljub konkurenčnemu boju ocenjujemo, da bo Nigrad v obdobju do leta 2010 zadržal večino obstoječih območij izvajanja storitev, jih še povečeval ter pridobival nove posle. Predvidevamo, da se bo obseg naših posameznih storitev glede na izhodišče iz leta 2005 povečal do 25 %:

PROGRAM

2006

2007

2008

2009

2010

Upravljanje in vzdrževanje javnih prometnih površin

enak obseg

enak obseg

+ 5%

+ 7%

+ 10%

Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav

+ 5%

+ 10%

+ 15%

+ 20%

+ 25%

Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave in semaforizacije

enak obseg

enak obseg

+ 5%

+ 10%

+ 15%

Tabela 1-1 : Planirani obseg storitev

 • Na področju kakovosti so cilji določeni v ciljih družbe po posameznih procesih in/ali funkcijah.
 • Na področju ravnanja z okoljem smo si zadali sledeče okvirne cilje, ki so povezani s pomembnimi okoljskimi vidiki:
  • Skladnost delovanja čistilnih naprav z zahtevami zakonodaje oziroma z Operativnim programom  odvajanja in čiščenja odpadnih vod vlade RS,
  • Zmanjšanje porabe naravnih surovin (papir, gramoz, električna energija) za najmanj 10 % do leta 2010 glede na leto 2005,
  • Nadomestitev 40 % surovin pri gradnji z recikliranimi gradbenimi odpadki do leta 2010 glede na leto 2005,
  • Zgraditev lastne kompostarne za kompostiranje odpadkov iz zelenega programa in čistilnih naprav do leta 2010.

Izvedbene okoljske cilje družbe uresničujemo s pomočjo "Planov in programov sistema ravnanja z okoljem" oziroma projektov, s katerimi zagotavljamo celovit pristop in sprotno spremljanje učinkovitosti izbranih rešitev.

 • V dejavnosti Vzorčenje, meritve in preskušanje na področju varstva okolja bomo dopolnjevali akreditiran obseg storitev. Uvajali bomo nove metode meritev in preskušanja ter do leta 2010 razširili obseg spremljanja odpadnih vod na celoten asortiman potreb naročnikov na področjih občin, v katerih upravljamo komunalno infrastrukturo. Meritve in preskušanje bomo širili na področja površinskih vod, muljev, blata in odpadkov.
 • Na področju vodenja varnosti in zdravja pri delu izvajamo aktivnosti za prepoznavanje nevarnosti ter ocenjevanje in obvladovanje tveganj. Z ustvarjanjem pogojev za dobre delovne razmere zagotavljamo varno in zdravju neškodljivo delo, dobre delovne rezultate in uspešno poslovanje. Programi varnosti in zdravja pri delu so vpeti v konstanten proces usposabljanja in izobraževanja sodelavcev.

Vodstvo družbe spremlja doseganje ciljev poslovanja, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter dejavnosti Vzorčenje, meritve in preskušanje na področju varstva okolja preko periodičnega Vodstvenega pregleda. 

15.04.2011
Direktor družbe
Srečko Hvauc

 

 

 

 Stran za tiskanje

Nigrad, komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor Tel.: 02-45-00-300 Faks.: 02-45-00-362