Javna kanalizacija

V družbi Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., se že več kot 50 let ukvarjamo z dejavnostmi za zmanjševanje možnosti onesnaževanja čistih vodnih virov, skrbimo za nemoten odvod po kanalizacijskem sistemu in izvajamo aktivnosti za njegovo nemoteno delovanje.

Obvestila na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

 

Obvestilo na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). Javno Podjetje Nigrad, d. o. o., vas kot izvajalec javne službe vaši občini (občine so navedene v nadaljevanju dopisa) na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019 in na podlagi sprejetega programa odvajanja in čiščenja s strani občin obvešča na dan 1.1.2021 sledeče:
 
Javno podjetje Nigrad, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor obvešča vse uporabnike kot izvajalec javne službe, ki ste priključeni na javno kanalizacijo oziroma ste lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena na dan 01.01.2024 sledeče:
 
Izvajalec odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Nigrad d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor opravlja dano gospodarsko javno službo varstva okolja skladno s prvim odstavkom druge alineje 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v naslednjih občinah:

1. HOČE-SLIVNICA

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor,

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

Na podlagi zahteve po pojasnilu o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe pojasnjujemo.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.

2. OBČINA KUNGOTA

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

 1. Za naselje Plač in Slatinski dol obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN Svečina,
 2. Za naselje Zgornja Kungota in Plintovec obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN Kungota.

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

Na podlagi zahteve po pojasnilu o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe pojasnjujemo.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.

3. MESTNA OBČINA MARIBOR

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.

Na podlagi zahteve po pojasnilu o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe pojasnjujemo.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.  

4. OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.

Na podlagi zahteve po pojasnilu o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe pojasnjujemo.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.       

5. OBČINA PESNICA

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor,

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na ČN PESNICA, ČN PERNICA, ČN DOBRENJE.

 1. Za naselje Spodnje Dobrenje se odpadna voda čisti na ČN Dobrenje,
 2. Za naselje Pesnica se odpadna voda čisti na ČN Pesnica,     
 3. Za naselje Pesniški Dvor, Vosek, Pernica se odpadna voda čisti na ČN Pernica,
 4. Za naselje Jareniski dol se izvaja čiščenje odpadne vode preko dvoprekatne greznice ČN Jarenina

Na podlagi zahteve po pojasnilu na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato pojasnjujemo.

Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor

Na podlagi zahteve po pojasnilu o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe pojasnjujemo.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) določa najmanj 1 x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno  s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.

PODATKI O PLANU ČRPANJA IN PREGLEDU MALIH ČISTILNIH NAPRAV SO DOSEGLJIVI

Podatki o planu črpanja in pregledu male čistilne naprave so dosegljivi na: https://www.nigrad.si/seznam-lokacij-greznic-in-malih-cistilnih-naprav-z...

POGOJI ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V JAVNO KANALIZACIJO

1. KOMUNALNA ODPADNA VODA

Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Šteje se, da je možnost priključitve na javno kanalizacijo zagotovljena v kolikor je dolžina priključka 100 m od javne kanalizacije 19. člen 5. odstavek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).

V javno kanalizacijo se lahko odvaja samo komunalna odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:

 • nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali
 • nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4 000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22).

Prepovedi za spuščanje v javno kanalizacijo:

Silažni sok je prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Odpadke in živalske stranske proizvode je prepovedano:

 • izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode ali
 • rezati, drobiti, mleti ali redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode.

Blato je prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, razen na komunalno ali skupno čistilno napravo, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

2. PADAVINSKA ODPADNA VODA

Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov iz prejšnjega člena. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in je onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) določa v svojem 24. členu 4. odstavka sledeče »(4) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno, da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo«,

 1. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.  64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22), ki v 17. členu govori:Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov iz prejšnjega člena.
 2. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20) določa v svojem 92. členu glede varstva pred padavinskimi voda sledeče:

(1) Lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.
(2) Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.
 
V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda ne spada, saj povzroča nemalo nevšečnosti, kot je npr. poplavljanje objektov ali nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje. Samo z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotovimo nemoten potek odvajanja odpadne vode, zato vas prosimo, da s padavinsko odpadno vodo sistema javne kanalizacije ne obremenjujete. V primeru, da ste že izvedli odklop iz sistema javne kanalizacije s padavinsko vodo nas obvestite na kanalizacija@nigrad.si

3. MEŠAN SISTEM MEŠANICA ODPADNIH VODA (KOMUNALNA IN PADAVINSKA ODPADNA VODA)

V mešan sitem javne kanalizacije se lahko spušča mešanica odpadnih voda, ki je mešanica komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo ali mešanica industrijskih odpadnih voda.

Osnovne usmeritve za komunalno in padavinsko odpadno vodo podaja Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).

ODVAJANJA ODPADNIH VODA, KI NASTAJA PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI V POVEZAVI Z UREDBO O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Spoštovani kmetovalci,

Za oprostitev izvajanja obveznih praznitev črpanja blata s strani javne službe ste dožni podati vlogo k vlogi pa priložiti sledeče: Kot uporabnik javne službe lahko vložite zahtevo o uveljavljanju oprostitve izvajanja obveznih praznitev črpanja blata s strani javne službe. Tako je potrebno izvajalcu javne službe dostavit naslednjo dokumentacijo:

 • najmanj pozitivno potrdilo kmetijsko svetovalne službe,
 • lastnoročno pisno izjavo stranke o izpolnjevanju pogojev s področja okoljske in kmetijske zakonodaje,
 • Izjavo z navedenimi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu Ur.l. RS, št. 62/2008 v svojem 8. členu pod poglavje IV. UPORABA OBDELANEGA BLATA V KMETIJSTVU 8. člen (prepovedi uporabe obdelanega blata v kmetijstvu) opredeljuje:
Uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu je prepovedana, razen za blato, ki:

 • je oddano izvajalcu občinske gospodarske javne službe varstva okolja v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in je obdelano v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali
 • nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.
  Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019 v 17. členu 5. odstavek dovoljuje izjeme in sicer.
  Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek 17. člena je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:
 • gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
 • lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje.

V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

2. V vašem danem primeru lahko kot zavezanec skladno z 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/2012 in 98/2015) vložite zahtevo o uveljavljanju oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Tako nam je potrebno, kot plačniku dostavit naslednjo dokumentacijo:

 • dokazilo o številu prijavljenih oseb v gospodinjstvu,
 • potrdilo o lastništvu oz. najemu površin, ki zagotavljajo, da je možna uporaba gnojevke skladno s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla in se uporablja za gnojilo v kmetijstvu,
 • odločbo, da se stranka šteje za kmeta v smislu določb Zakona o kmetijskih zemljiščih,
 • ugotoviti oz. dokazati, da se gnojnične jame, v katerih se gnojevka zbira, vodoneprepustne, in se gnojevka iz njih ne sme razlivati po terenu ali v tla,
 • ugotoviti oz. dokazati, da je objekt za zbiranje gnojevke legalen, torej če ima vsa potrebna dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.

Lahko pa predložitev pozitivno potrdilo kmetijsko svetovalne službe, ki vsebuje vse zgoraj naveden elemente. V danem pozitivnem primeru, se izvaja obračun okoljske dajatve glede na število oseb.
Dolžnost uporabnika javne službe, je da v primeru spremembe v kmetovanju in uporabi blata obvestiti izvajalca javne službe v roku 15. dni od nastale spremembe. Prav tako ste si v primeru sprememb v zakonodaji dolžni sami ponovno urediti vaš status.

SMRAD

Smrad je mešanica vonjav, ki so običajne v gospodinjskih odplakah, do smradu pa lahko pride zaradi žepov ali zastane vode in s tem gnitje in trohnenja organskih snovi v kanalih. Večina snovi z vonjem je organskega izvora. Smrad kot vonj nastane pri mikrobiološki presnovi beljakovin maščob in ogljikovih hidratih kot biokemična reakcija.

Smrad lahko nastane tudi pri čisto kemičnih reakcijah, če pride do spremembe PH vrednosti in sicer lahko iz sulfida in amonija, ki se nahajata v odpadni vodi nastane plin H2S (žveplovodiki) ali NH (amonijak).

Izvajalec javne službe seznanja vsakega uporabnika, da je kanalizacija namenjena za odvajanje komunalne vode in ne prevzema nikakršnih odgovornosti vezanih na smrad iz sistema javne kanalizacije zaradi nepravilne uporabe javnega kanalizacijskega sistema.

ČIŠČENJE SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE –  MOŽNOST POVRATNEGA UDARA ZARADI PRITISKA

V kolikor v vaši straniščni instalaciji ni oddušnika, je vaša izvedba pomanjkljiva, posledično pa prihaja do povratnega udara zraka ali vode pri čiščenju celotnega sistema.

Obveščamo vas, da izvajalec javne službe odvajanja odpadne vode zaradi izvajanja rednega in preventivnega vzdrževanja – čiščenja sistema javne kanalizacije ne prevzema odgovornosti zaradi pomanjkljive izvedbe odduševanja in s tem morebitnega povratnega udara zaradi spremembe pritiska v ceveh. Vsak uporabnik javnega kanalizacijskega sistema si mora zavarovati svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči morebiten vtok iz javne kanalizacije.

SPOŠTOVANI UPORABNIKI, STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI

Pa vendar v njej in nato v kanalizaciji konča veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. Kanalizacija namreč ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, zato lahko ta škodljiva praksa privede do nepravilnega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega kanalizacijskega sistema. S tem sporočilom vas želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki, zato vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, morali pa bi v ustreznih posodah za odpadke.

 • Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane paličice, čistilne blazinice  črna posodo za komunalne odpadke
 • Zdravila   lekarne in zbirni centri
 • Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane  rjava posodo za biološke odpadke ali kompost
 • Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč  črna posoda za komunalne odpadke
 • Barve, olja, laki, razredčila zabojniki za zbiranje nevarnih snovi ali zbirni centri

*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/1264/1498/1544/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, drobiti, mleti ali redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje je predvidena globa v višini do 1.000 €.

 NIGRAD - Dopis Uporaba Sistema Javne Kanalizacije 8.12.2022

Obvestila na UPN - položnice

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.