Upravno-tehnična služba

Natančni in sprotni podatki o cestnem omrežju in poteku komunalnih vodov predstavljajo temelje za kakovostno in koordinirano izvedbo vzdrževalnih del in novogradenj. V upravno-tehnični službi tako izvajamo geodetske in tehnične storitve ter upravne storitve, prisotni pa smo pretežno v Mestni občini Maribor in nekaterih okoliških občinah. Pri prvi veji storitev gre predvsem za vzdrževanje operativnih katastrov javne infrastrukture (kanalizacija, javna razsvetljava in javne prometne površine), pri drugi pa za izvajanje upravnih postopkov po pooblastilu lokalne skupnosti (izdaja soglasij, mnenj, projektnih pogojev itn.).

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

Na bloku, v katerem živim, želimo obnoviti fasado. Gradbeni oder bo postavljen na javni površini. Kaj potrebujemo?

Za postavitev gradbenega odra potrebujete dovoljenje za izredno uporabo javne površine (vloga), ki ga izda Mestna občina Maribor. V kolikor gradbeni oder ovira promet, je treba omenjenemu dovoljenju priložiti tudi elaborat začasne prometne ureditve, ki ga lahko naročite tudi pri nas.

Imam namen posegati v prostor in potrebujem podatke o infrastrukturi (npr. javna kanalizacija, javna razsvetljava); kaj naj storim?

Prošnjo za izdajo podatkov o infrastrukturi javne kanalizacije in javne razsvetljave lahko pošljete na e-naslov kataster@nigrad.si. V prošnji navedite območje obravnave (naslov ali katastrska občina in parcelna številka oz. označeno območje v datoteki DWG).

Želim se priključiti na javno kanalizacijo, kako naj začnem?

Za priključitev na javno kanalizacijo potrebujete SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO (vloga). Soglasje izdamo na osnovi izpolnjene vloge in priloženega projekta kanalizacijskega priključka. V kolikor projekta nimate, ga lahko naročite tudi pri nas.

Na območju cestnega priključka imam zelo visok robnik, ki ga želim znižati; kaj vse moram urediti?

Potrebujete sledeče:

  • TEHNIČNO SMERNICO (vloga) od izvajalca rednega vzdrževanja JPP Nigrad d.d. (vloga s priloženo projektno dokumentacijo – skica). V okviru postopka izdaje TS opravimo terenski ogled nameravanega obsega.
  • Na podlagi izdane TEHNIČNE SMERNICE (vloga) si na Mestni občini Maribor pridobite SOGLASJE ZA POSEG V OBČINSKO CESTO (vloga) (vloga s priloženo projektno dokumentacijo – skica).
  • Po pridobljeni TEHNIČNI SMERNICI (vloga) ter SOGLASJU ZA POSEG V OBČINSKO CESTO (vloga) si na Mestni občini Maribor pridobite dovoljenje za zaporo, za katero pa potrebujete elaborat začasne prometne ureditve (naročite lahko pri nas(vloga).
  • Po prejemu dovoljenja za zaporo občinske ceste nas kontaktirate za postavitev začasne prometne ureditve (zapora).
Želim posegati v cesto zaradi priključitve na infrastrukturo (elektrika, plin, vodovod, vročevod, telekomunikacije, kanalizacija, cesta); kaj potrebujem?

Potrebujete sledeče:

  • TEHNIČNO SMERNICO (vloga) od izvajalca rednega vzdrževanja JPP Nigrad d.d. (vloga s priloženo projektno dokumentacijo – skica). V okviru postopka izdaje TS opravimo terenski ogled nameravanega obsega.
  • Na podlagi izdane TEHNIČNE SMERNICE  si na Mestni občini Maribor pridobite SOGLASJE ZA POSEG V OBČINSKO CESTO  (vloga s priloženo projektno dokumentacijo – skica).
  • Po pridobljeni TEHNIČNI SMERNICI ter SOGLASJU ZA POSEG V OBČINSKO CESTO si na Mestni občini Maribor pridobite dovoljenje za zaporo, za katero pa potrebujete elaborat začasne prometne ureditve (naročite lahko pri nas).
  • Po prejemu dovoljenja za zaporo občinske ceste nas kontaktirate za postavitev začasne prometne ureditve (zapora).

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.