Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja družbe Nigrad, d. o. o., je vzpostavljen in urejen v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14, 19/15, 102/15 in 7/18) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

Katalog IJZ

1.Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Naslov: Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Telefon: 02 450 03 00
Elektronska pošta: info@nigrad.si
Odgovorna uradna oseba: Tomaž Kavnik, direktor
Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2005
Datum zadnje spremembe kataloga: 18. 1. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.nigrad.si
Druge oblike dostopa do kataloga: v tiskani obliki (lahko naročite na naslovu organa, Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., Zagrebška cesta 30,Maribor, ali preko e-pošte: info@nigrad.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

 

A) Podatki o organu

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Družbena pogodba družbe Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d.o.o.

Delovno področje družbe sestavljajo naslednje dejavnosti:

• obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda,

• obvezna občinska gospodarska javna služba vzdrževanja javnih prometnih površin,

 • vzdrževanje kanalizacijskega sistema,
 • vzdrževanje ulic, trgov in cest s pripadajočimi objekti in napravami,
 • vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
 • vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,
 • izvajanje gradbenih in ostalih del za potrebe komunalne infrastrukture,
 • izvajanje drugih storitvenih del na trgu iz področja registrirane dejavnosti družbe,
 • akreditirana dejavnost – preskusni laboratorij.

 

Kratek opis območja izvajanja dejavnosti:

Družba izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb komunalnega značaja za potrebe lokalnih skupnosti, podjetij, ustanov in individualnih naročnikov, pretežno pa je dejavna na širšem območju mesta Maribor in okoliških občin na območju Štajerske. Za izvajanje dejavnosti je družba organizirana po posameznih specifičnih storitvah, službah in oddelkih ter zaposluje okrog 240 sodelavcev.

 

Organigram organa:

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Vodstvo družbe

Kontaktna oseba: Tomaž Kavnik, direktor
Telefon: 02 450 03 00
E-pošta:  info@nigrad.si

Tajništvo družbe in sprejemna pisarna

Kontaktna oseba: Sonja Peklar, poslovna sekretarka
Telefon: 02 450 03 00
E-pošta:  info@nigrad.si

Služba javnih prometnih površin

Kontaktna oseba: Matjaž Kerbler, vodja službe
Telefon: 02 450 03 00
E-pošta:  matjaz.kerbler@nigrad.si

Služba kanalizacije

Kontaktna oseba: Dejan Tacer, vodja službe
Telefon: 02 450 03 00
E-pošta:  dejan.tacer@nigrad.si

Služba javne razsvetljave in prometne signalizacije

Kontaktna oseba: Andrej Kačič, vodja službe
Telefon: 02 450 03 00
E-pošta:  andrej.kacic@nigrad.si

Upravno tehnična služba

Kontaktna oseba: Borut Hojnik, vodja službe
Telefon: 02 450 03 00
E-pošta:  borut.hojnik@nigrad.si

Služba komerciale

Kontaktna oseba: Stanko Tominc, vodja službe
Telefon: 02 450 03 00
E-pošta:  stanko.tominc@nigrad.si

Avtostrojni park

Kontaktna oseba: Mišo Pušnik, vodja službe
Telefon: 02 450 03 00
E-pošta:  miso.pusnik@nigrad.si

 

B) Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba za skupino v holding povezanih družb:

Irena Bartok, strokovni sodelavec I
Telefon: 02  250 54 22
E-pošta:  irena.bartok@jhmb.si

 

C) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje delovanja

Državni predpisi (zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi)

Povezave: www.pisrs.si; www.uradni-list.si

Najpomembnejši zakoni

1 Zakon o gospodarskih družbah

2. Zakon o varstvu okolja

2. Zakon o cestah

3. Zakon o gospodarskih javnih službah

4. Zakon o lokalni samoupravi

5. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

6. Zakon o javnih financah

7. Zakon o revidiranju

8. Zakon o javnem naročanju

9. Zakon o splošnem upravnem postopku

10. Gradbeni zakon

11. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

12. Zakon o medijih

 

Najpomembnejši podzakonski predpisi

1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

2. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

3. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja

4. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

5. Uredba o cestninskih cestah in cestnini

6. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

7. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

8. Uredba o odpadkih

9. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

10. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

11. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

12. Pravilnik o zaporah na cestah

13. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka

14. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

15. Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem prometu

16. Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu

17. Pravilnik o geodetskem načrtu

18. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji

19. Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah

20. Pravilnik o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema

21. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Družba Nigrad d. o. o. je pristopila h Kodeksu upravljanj za nejavne družbe, ki so ga izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Združenje nadzornikov Slovenije.

Predpisi lokalnih skupnosti

Vir: Medobčinski uradni vestnik; Uradno glasilo slovenskih občin

Najpomembnejši predpisi:

 • Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor (MUV 22/756)
 • Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (MUV 4/88)
 • Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Maribor (MUV 22/773)
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (UPB, št.1)

Predpisi EU

Povezave na evropski register predpisov

D) Seznam strateških in programskih dokumentov /

E) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi

Na podlagi pooblastila lokalne skupnosti in veljavnih predpisov se izvajajo upravni postopki, ki obravnavajo načrtovane posege v javno infrastrukturo. V okviru navedenega se izdajajo naslednji dokumenti:

 • projektni pogoji,
 • mnenja k projektnim rešitvam (pred uvedbo GZ - soglasja k projektnim rešitvam),
 • soglasja ali dovoljenje za izredni prevoz po občinskih cestah,
 • soglasja k intervencijskim posegom,
 • soglasja za priključitev na javno kanalizacijo,
 • tehnične smernice za poseg v javno prometno površino,
 • smernice, mnenja k prostorskim ureditvam (OPPN, OPN, ZN, LN,...).

F) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam zbirnih/odjemnih mest

G) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  /

H) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • sporočila za javnost (dosegljiva na spletni strani družbe)
 • obvestila na računih za komunalne storitve
 • socialna omrežja: Nigrad, d. o. o. (facebook)
 • elektronski obrazci na spletni strani družbe

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS 51/06 — UPB2, 23/14, 50/14, 19/15 in 102/15) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu zakona omenjenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju  in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16), ki jo je izdala Vlada RS. Uredba v 19. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče na kopiji fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

4. Cenik posredovanja informacij javnega značaja

Na podlagi 16. in 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16) velja za posredovanje informacij javnega značaja naslednji cenik:

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,06 €
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3: 0,13 €
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata: 1,25 €
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,63 €
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3: 1,25 €
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata: 2,50 €
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09 €
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92 €
 • elektronski zapis na enem USB ključku: cena, po kateri je USB ključek nabavljen
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve

*Vse cene so brez DDV-ja.

Organ ob posredovanju informacij prosilcu izda račun. Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 20 EUR z vključenim DDV-jem, organ ne zaračunava.
DDV se obračuna ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Okoljska dajatev – reklamacije računov, poizvedba o dolgu, obračun komunalnih storitev, sprememba podatkov ...
 • Soglasja k posegom v javno infrastrukturo
 • Zimska služba 
 • Odvoz nepravilno parkiranih vozil – pajek
 • Podatek o cestni zapori (trajanje, možni obvozi …)

 

Objava podatkov v skladu z 11. odstavkom 10.a člena ZDIJZ za leto 2024

Objava podatkov v skladu z 11. odstavkom 10.a člena ZDIJZ za leto 2023

Objava podatkov v skladu z 11. odstavkom 10.a člena ZDIJZ za leto 2022

Objava podatkov v skladu z 12. odstavkom 10.a.člena ZDIJZ za leto 2024

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.