Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja družbe Nigrad, d. o. o., je vzpostavljen in urejen v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14, 19/15, 102/15 in 7/18) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

Katalog IJZ

1.Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Naslov: Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Telefon: +386 (2) 450 03 00
Elektronska pošta: info@nigrad.si
Odgovorna uradna oseba: Matjaž Krevelj, direktor
Datum prve objave kataloga: 1.10.2005
Datum zadnje spremembe kataloga: 20.11.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.nigrad.si
Druge oblike dostopa do kataloga: v tiskani obliki (lahko naročite na naslovu organa, Nigrad d. o. o., Zagrebška cesta 30,Maribor, ali preko e-pošte: info@nigrad.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

 

A) Podatki o organu

Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Družbena pogodba družbe NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.

 

Delovno področje družbe sestavljajo naslednje dejavnosti:

• obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda,

• obvezna občinska gospodarska javna služba vzdrževanja javnih prometnih površin,

 • vzdrževanje kanalizacijskega sistema,
 • vzdrževanje ulic, trgov in cest s pripadajočimi objekti in napravami,
 • vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
 • vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,
 • izvajanje gradbenih in ostalih del za potrebe komunalne infrastrukture,
 • izvajanje drugih storitvenih del na trgu iz področja registrirane dejavnosti družbe,
 • akreditirana dejavnost – preskusni laboratorij.

 

Kratek opis območja izvajanja dejavnosti:

Družba izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb komunalnega značaja za potrebe lokalnih skupnosti, podjetij, ustanov in individualnih naročnikov, pretežno pa je dejavna na širšem območju mesta Maribor in okoliških občin na območju Štajerske. Za izvajanje dejavnosti je družba organizirana po posameznih specifičnih storitvah, službah in oddelkih ter zaposluje okrog 260 sodelavcev.

 

Organigram organa:

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 

Vodstvo družbe

Kontaktna oseba: Matjaž Krevelj, direktor
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Tajništvo družbe in sprejemna pisarna

Kontaktna oseba: Sonja Peklar, poslovna sekretarka
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Vzdrževanje javnih prometnih površin

Kontaktna oseba: Matjaž Kerbler, vodja službe JPP
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si
Kontaktna oseba: Dejan Stević, vodja pregledniške službe
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Zimska služba (v času od 15. novembra do 15. marca)

Kontaktna oseba: Matjaž Kerbler, vodja zimske službe
Telefon: +386 (2) 45 00 385
E-pošta:  zimska.sluzba@nigrad.si

Ravnanje z odpadno in padavinsko vodo

Kontaktna oseba: Dejan Tacer, vodja službe kanalizacija
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Kontaktna oseba: Zoran Nađ, prečrpališča in čistilne naprave
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Kadrovske zadeve

Kontaktna oseba: Metka Mateja Ivančič, strokovna sodelavka
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Pravne zadeve

Kontaktna oseba: Lin Luketič, strokovni sodelavec
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Javno naročanje in nabava

Kontaktna oseba: Stanko Tominc, vodja komerciale
Telefon: +386 (0)2  45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Finance, ekonomika in računovodstvo

Kontaktna oseba: Ljuba Fekonja, vodja službe
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

Odnosi z javnostmi

Kontaktna oseba: dr. Dejan Pukšič
Telefon: +386 (0)2 45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

 

B) Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Matjaž Krevelj, direktor
Telefon: +386 (0)2  45 00 300
E-pošta:  info@nigrad.si

 

C) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje delovanja

Državni predpisi (zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi)

Povezave: www.pisrs.si; www.uradni-list.si

Najpomembnejši zakoni

1 Zakon o gospodarskih družbah

2. Zakon o varstvu okolja

2. Zakon o cestah

3. Zakon o gospodarskih javnih službah

4. Zakon o lokalni samoupravi

5. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

6. Zakon o javnih financah

7. Zakon o revidiranju

8. Zakon o javnem naročanju

9. Zakon o splošnem upravnem postopku

10. Gradbeni zakon

11. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

12. Zakon o medijih

 

Najpomembnejši podzakonski predpisi

1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

2. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

3. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja

4. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

5. Uredba o cestninskih cestah in cestnini

6. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

7. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

8. Uredba o odpadkih

9. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

10. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

11. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

12. Pravilnik o zaporah na cestah

13. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka

14. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

15. Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem prometu

16. Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu

17. Pravilnik o geodetskem načrtu

18. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji

19. Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah

20. Pravilnik o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema

21. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Družba Nigrad d. o. o. je pristopila h Kodeksu upravljanj za nejavne družbe, ki so ga izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Združenje nadzornikov Slovenije.

Predpisi lokalnih skupnosti

Vir: Medobčinski uradni vestnik; Uradno glasilo slovenskih občin

Najpomembnejši predpisi:

 • Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor (MUV 22/756)
 • Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (MUV 4/88)
 • Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Maribor (MUV 22/773)
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (UPB, št.1)

Predpisi EU

Povezave na evropski register predpisov

D) Seznam strateških in programskih dokumentov /

E) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi

Na podlagi pooblastila lokalne skupnosti in veljavnih predpisov se izvajajo upravni postopki, ki obravnavajo načrtovane posege v javno infrastrukturo. V okviru navedenega se izdajajo naslednji dokumenti:

 • projektni pogoji,
 • mnenja k projektnim rešitvam (pred uvedbo GZ - soglasja k projektnim rešitvam),
 • soglasja ali dovoljenje za izredni prevoz po občinskih cestah,
 • soglasja k intervencijskim posegom,
 • soglasja za priključitev na javno kanalizacijo,
 • tehnične smernice za poseg v javno prometno površino,
 • smernice, mnenja k prostorskim ureditvam (OPPN, OPN, ZN, LN,...).

F) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam zbirnih/odjemnih mest

G) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  /

H) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • sporočila za javnost (dosegljiva na spletni strani družbe)
 • obvestila na računih za komunalne storitve
 • socialna omrežja: Nigrad, d. o. o. (facebook)
 • elektronski obrazci na spletni strani družbe

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS 51/06 — UPB2, 23/14, 50/14, 19/15 in 102/15) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu zakona omenjenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju  in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16), ki jo je izdala Vlada RS. Uredba v 19. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče na kopiji fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

4. Cenik posredovanja informacij javnega značaja

Na podlagi 16. in 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16) velja za posredovanje informacij javnega značaja naslednji cenik:

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,06 €
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3: 0,13 €
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata: 1,25 €
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,63 €
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3: 1,25 €
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata: 2,50 €
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09 €
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92 €
 • elektronski zapis na enem USB ključku: cena, po kateri je USB ključek nabavljen
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve

*Vse cene so brez DDV-ja.

Organ ob posredovanju informacij prosilcu izda račun. Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 20 EUR z vključenim DDV-jem, organ ne zaračunava.
DDV se obračuna ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.