Kontakti in
uradne ure

Dobrodošli v centru za pomoč in podporo uporabnikom.
Preverite rubriko s pogostimi vprašanji in odgovori ali
nas pokličite v času uradnih ur.

KONTAKT

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30
2000 Maribor

Poslovni delovni čas:
7.00–15.00

Čas malice:
11.00–11.30

T: 02 45 00 300 
E: info@nigrad.si

Osnovni kontakt

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30
2000 Maribor

Poslovni delovni čas:
7.00–15.00

Čas malice:
11.00–11.30

T: 02 45 00 300 
E: info@nigrad.si

Pojasnila o položnicah za komunalne obveznosti

Ponedeljek in sreda:
8.00–10.30 in 12.30–14.30

Petek:
8.00–10.30

T: 02 45 00 300

Služba kanalizacija:

Ob delavnikih:

7.00–11.00 in 11.30–15.00

Stacionarni telefon: 02 45 00 382

Vse dni v letu:

Elektronska pošta: kanalizacija@nigrad.si

Dežurstvo službe kanalizacija - čiščenje in prediranje kanalizacije:

Izven rednega delovnega časa med 15.00-7.00 naslednjega dne in med sobotami, nedeljami ter prazniki med 00.00-24.00

Mobilna številka: 031 316 050

 

Stanje na cestah

24 ur/dan

M: 031 585 022

E: info@nigrad.si

Zimska služba

Od 15. novembra do 15. marca

T: 02 45 00 385
E: zimska.sluzba@nigrad.si

Javna razsvetljava

Od ponedeljka do petka:
7.00–11.00 in 11.30–15.00

T: 02 45 00 300
E: info@nigrad.si

 

Dežurstvo javna razsvetljava

Izven rednega delovnega časa 

M: 041 619 598

Izpadi ali nepravilno delovanje semaforjev

24 ur/dan

M: 041 619 598

E: info@nigrad.si

Prečrpališče in center vodenja ČP-ČN

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje d. o. o., Center vodenja ČP-ČN
Meljska cesta nasproti hišne številke 111
2000 Maribor

Delovni čas vezan na vzdrževanje črpališč in čistilnih naprav:

Ob delavnikih:
7.00–11.00

11:30-15.00

Elektronski naslov:  kanalizacija@nigrad.si

Dežurna mobilna številka izključno za javna črpališča in javne čistilne naprave:

Mobilni telefon: 051 348 732

Center za avtomatsko vodenje prometa

Nigrad, d. o. o., CAVP
Zagrebška cesta 30
2000 Maribor

Poslovni delovni čas

Ob delavnikih:
7.00–15.00

Čas malice:
11.00–11.30

T: 02 45 00 300

E: info@nigrad.si

Kataster in upravni postopki

Ponedeljek in sreda:
8.00–10.30 in 12.30–14.30

Petek:
8.00–10.30

T: 02 45 00 300

E: kataster@nigrad.si

Prečrpališča in čistilne naprave v občinah 

MESTNA OBČINA MARIBOR - samo prečrpališča

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - samo prečrpališča

KUNGOTA ČN Svečina in ČN Kungota in črpališča

PESNICA ČN Pernica in ČN Pesnica in črpališča

DUPLEK* - MKČN Šola Duplek, MKČN Vurberk in črpališča.

Ob delavnikih:
7.00–11.00 in 11.30–15.00

E: kanalizacija@nigrad.si; melje@nigrad.si,

Karierni center

Ob delavnikih:
7.00–11.00 in 11.30–15.00

T: 02 45 00 300
E: zaposlitev@nigrad.si

Pogosta vprašanja in odgovori

Ali morajo fizične osebe prejete e-račune elektronsko arhivirati?

Po zakonu fizične osebe niso zavezane k vzpostavitvi elektronskega arhiviranja prejetih e-računov. Seveda pa lahko prejemniki e-računov svoje e-račune sami arhivirajo na svojem lokalnem disku računalnika, e-arhiv plačanih računov pa je na voljo tudi v spletni banki.

Račune plačujem prek trajnika. Je e-račun primeren zame?

Seveda, saj je temeljni cilj e-računov zamenjava papirne oblike za elektronsko. Način plačila prejetega računa ostane še naprej prosta odločitev prejemnika, zato je e-račun primeren za vse prejemnike ne glede na način plačila obveznosti (bodisi prek e-banke bodisi z direktno obremenitvijo oz. trajnikom).

Za vsa ostala vprašanja v zvezi z e-računi, spremembe ali ukinitve e-naslovov idr. nas pokličite v ponedeljek in sredo med 8.00 in 10.30 oz. med 12.30 in 14.30 ter v petek med 8.00 in 10.30 na številko 02 45 00 353 ali nam pišite na info@nigrad.si.

Zakaj plačujem okoljsko dajatev in kako se opravi njen obračun?

Okoljsko dajatev obračunavamo v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012, 98/2015), ki določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, osnove za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja itd. Sam prihodek okoljske dajatve je v skladu z Zakonom o financiranju občin namenski prihodek občine.

Ceno okoljske dajatve je nazadnje določila vlada RS v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012) in znaša 26,4125 EUR po enoti obremenitve. Preračunano na en kubični meter odvedene odpadne vode znaša:

- 0,52825 EUR/m3 v primeru obstoječe pretočne greznice z iztokom v javno kanalizacijo brez ali z nedelujočo čistilno napravo;
- 0,052825 EUR/m3 v primeru delujoče male čistilne naprave ali z iztokom v javno kanalizacijo, zaključeno s čistilno napravo.

Čigav vir je omrežnina in kako se opravi njen izračun?

Omrežnino predstavlja tisti del cene, ki pri kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Življenjska doba cevovodov znaša (odvisno od materiala) od 30 do 50 let, po tem obdobju pa je treba dele kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele obnavljati stalno in neprekinjeno, saj lahko v nasprotnem primeru pride do primera, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem normalno odvodnjavanje odpadne vode ni več možno. Omrežnina »OMR = AM + ZAV + FININFRA« se izračuna tako, da se seštejejo letni stroški, ki se razdelijo glede na število in velikost vodomera; tako obremenijo vsakega uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz. poslovnem objektu glede na velikost vodomera oz. priključka:

- za nadomestitve infrastrukture (amortizacija),
- zavarovanja infrastrukture ter odškodnin zaradi infrastrukture,
- financiranje infrastrukture.

Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oz. priključka in je zato vsak mesec enaka. Uporabniku tako predstavlja fiksen strošek in je namenski vir, ki se uporablja za financiranje razvoja in investicijskega vzdrževanja omrežja.

Omrežnino uporabniku zaračuna izvajalec javne službe; kot vir financiranja se prenese v občinski proračun in se namensko porablja za obnovo kanalizacijske infrastrukture. Omrežnino za uporabo kanalizacijske infrastrukture tako delimo na odvajanje in čiščenje. Postavka odvajanja se porabi za javno kanalizacijsko omrežje (kanali, črpališča, razbremenilniki itn.), postavka čiščenja pa za čistilno napravo.

Zakaj se višina omrežnine od občine do občine razlikuje in koliko znaša v posameznih občinah?

Omrežnina je prihodek, ki predstavlja namenski prihodek občin za izvajanje investicij in investicijskih vzdrževalnih del na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Vir za plačilo najemnine je omrežnina, ki se določi na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).

Obračun omrežnine ni vezan na porabo vodo in ne predstavlja storitve temveč je vezan na velikost (DN) vodovodnega priključka. 20. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).

Višina omrežnine namreč zavisi od vrednosti GJI- gospodarske javne infrastrukture in številom priključkov v različnih občinah. 

Na podlagi česa se izvaja obračun komunalnih storitev?

Obračun komunalnih storitev izvajamo v skladu z 21. členom 2. odstavka in 14. odstavka Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2)): »Predračunska cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Ne glede na določbe tega člena se uporabniku, ki komunalne in padavinske odpadne vode ne odvaja ali čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, obračunajo dejanski stroški izvajanja storitve.«

BREZ MERJENJA PORABE PITNE VODE

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) določa v svojem 21. členu 6. odstavka sledeče:

Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, se upošteva normirana poraba v skladu s tretjim odstavkom 18. člena te uredbe in sicer:

 Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Sled navedenega se izvede obračun v višini 36,5 m3. Izračun količine zaračunane vode se izračuna 365 dni x 1,2m3/dan / 12 mesecev, kar znese 36,50 m3 na mesec.

 

Kaj vse zajemajo obračunske postavke komunalnih storitev?

Komunalne storitve zajemajo različne postavke s področja odvajanja in čiščenja. Odvajanje je prihodek izvajalca javne službe za izvajanje rednega vzdrževanja in nemotenega odvajanja odpadne vode ter zajema:

- stroške električne energije za črpališča
- servise in preglede črpalk na črpališčih
- vodenje daljinskega sistema nadzora črpališč
- čiščenje kanalizacije s specialnimi vozili
- snemanje kanalizacije
- popravilo pokrovov in sten jaškov na javni kanalizaciji
- stroške za odpadke
- stroške za vodo
- deratizacijo kanalizacijskega omrežja
- meritve pretokov
- druga manjša dela
- vzdrževanje baz podatkov
- ostale povezane stroške, vezane na stabilno delovanje kanalizacije

 

Čiščenje zajema:

- stroške električne energije za čistilne naprave
- odvoz blata s specialnimi vozili
- deponiranje blata in trajna rešitev
- monitoringe obratovanja čistilne naprave
- meritve pretokov pred in za čistilno napravo
- stroške odpada na grabljah in sitih
- stroške za vodo
- druge stroške, vezane na samo delovanje čistilne naprave

Kako se obračunava odvajanje odpadne vode za polnjenje bazenov?

Voda iz bazena je komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), in sicer tako, da se jo odvede v kanalizacijo, malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali obstoječo greznico.

Za obračun komunalne vode po pojasnilu Ministrstva za finance (št. 4231-50/2010-2 z dne 24. 6. 2010) ni pomembno, ali gre za pitno vodo ali ne. Zavedati se moramo, da se ob kopanju z naših teles v obliki potu sproščajo med drugim tudi hranilne snovi, ki so glavni krivec slabšanja stanja vseh voda. Vsak uporabnik bazena tako ob vsakem kopanju prispeva približno 1 miligram fosfatov. Velikokrat pa zaidejo v bazensko vodo tudi drugi človeški izločki. Vsekakor ne smemo pozabiti, da se pri osvežitvi v bazenu velikokrat s telesa spere kar precej krem in olj, ki nas varujejo pred soncem.

Glede na dano vas obveščamo, da gre za vodo iz bazena za komunalno vodo s katero pa je potrebno ravnati skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in sicer je potrebno z odpadno vodo ravnati tako, da se odpadna voda odvede v kanalizacijo, malo ČN ali obstoječo greznico.

Nadalje vam pojasnjujemo glede obračuna in porabe vode. Obračun komunalnih storitev in okoljske dajatve se  izvede skladno z 21. členom 2. odstavka in 14. odstavka Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2),  ki se glasi in sicer:

»Predračunska cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode.

Ne glede na določbe tega člena se uporabniku, ki komunalne in padavinske odpadne vode ne odvaja ali čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, obračunajo dejanski stroški izvajanja storitve.

 

Kje lahko uredim spremembo plačnika?

Spremembo plačnika je mogoče opraviti izključno pri izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo:

- Mariborski vodovod, d. d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor;
- Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče (*za področje oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica);
- Javno podjetje NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor (**za obračun glede na število oseb brez oskrbe s pitno vodo).

**Za namen odjave/prijave števila oseb nam morate predložit potrdilo iz registra stalno prebivajočih na navedem naslovu. Potrdilo pridobite na Upravni enoti. 

1. https://www.gov.si/teme/prebivalisce/

2. https://www.gov.si/teme/registri-in-evidence/

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.