PROSTO DELOVNO MESTO »DIREKTORJA« (M/Ž)

V skladu z družbeno pogodbo Javnega podjetja Nigrad, d. o. o., nadzorni svet družbe objavlja javni razpis za

 

DIREKTORJA (m/ž)

 

Javnega podjetja Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.

 

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:

 

  • da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje;
  • da ima najmanj 5 (pet) let ustreznih vodstvenih ali upravljavskih izkušenj;
  • da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njega ni bil vložen obtožni akt oziroma pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Pogodba z direktorjem se sklene za določen čas, za mandatno dobo največ štiri (4) leta in je lahko ponovno imenovan.

 

Pisna vloga mora vsebovati:

 

  • motivacijsko pismo z vizijo razvoja družbe v predvidenem štiriletnem mandatu,
  • življenjepis z opisom delovnih izkušenj, predložen v obrazcu EUROPASS,
  • dokazila o doseženi izobrazbi,
  • izjavo, da za namen izbirnega postopka dovoljuje Javnemu podjetju Nigrad, d. o. o., pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja in da zoper njega ni bil vložen obtožni akt oz. pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
  • izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo osebnih podatkov izključno za potrebe izbirnega postopka in imenovanja.

 

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasne in popolne prijave.

 

Kandidati naj pisne prijave z dokazili pošljejo na naslov »Nadzorni svet Javnega podjetja NIGRAD, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor«, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja družbe« do 25. 7. 2024.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Vloge bodo obravnavane zaupno.

 

 

 

                                                                                     Nadzorni svet Javnega podjetja Nigrad, d. o. o.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.