Javne prometne površine

Zagotavljanje urejenih prometnih površin ter stalen nadzor nad prevoznostjo cest in stanjem javnih prometnih površin (JPP) je osnovni pogoj za vzdrževanje dobre mobilnosti. V grobem preseku vzdržujemo pribl. 800 km cest in 450 km pločnikov, če upoštevamo tudi javne zelenice in površine, kot so stopnišča, železniški prehodi in podhodi, pa številke krepko narasejo.

Zimska služba

S 15. novembrom se na slovenskih cestah uradno začne zimska sezona, ki koledarsko traja vse do 15. marca 2023. Pooblaščeni izvajalec zimske službe na območju Mestne občine Maribor je Javno podjetje Nigrad, d. o. o., ki zimska vzdrževalna dela opravlja skupaj s kooperanti in podizvajalci. V tem času so enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z zimsko opremo. V izvajanje zimske službe je vključen tudi Režijski obrat Mestne občine Maribor, ki sodeluje pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu.

Načrt zimske službe je usklajen s potrebami mestnih četrti in krajevnih skupnosti in obsega naslednja zimska vzdrževalna dela:

 • označba cest s snežnimi koli: 193 km
 • deponije za ročni posip: 134
 • ceste in ulice: 732 km
 • pločniki: 465 km
 • avtobusna postajališča: 446
 • stopnišča: 66
 • parkirišča: 15 km2
 • parkirna mesta: 1,8 km2 (modra cona), 31,8 km2 (bela cona)
 • večji mostovi in nadvozi: 8
 • večja križišča: 69
 • prehodi za pešce: 942

Veliko težavo pri izvajanju zimske službe predstavljajo nepravilno parkirana ali zapuščena vozila na izpostavljenih točkah, ki ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin. Člani operativnega štaba zimske službe zato občane pozivajo, naj v času snežnih padavin svoja vozila odstranijo z javnih površin in omogočijo neovirano delo pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah in strnjenih naseljih je predvsem zaradi neodgovorno parkiranih vozil velikokrat oteženo. V primeru prijave jih bo po odredbi Medobčinskega redarstva odpeljalo specialno vozilo »pajek«.

Posip in pluženje cest

Skupna dolžina: 732 km

1. prioriteta: glavne in zbirne ceste: 200,5 km

2. prioriteta: lokalne in strme ceste: 139,7 km

3. prioriteta: javne poti in krajevne ceste: 391,8 km

Čiščenje pločnikov

Skupna dolžina: 465 km

1. prioriteta: 282,3 km

2. prioriteta: 181,7 km

Ročno čiščenje: 0,5 km

Spremljanje izvedbe

Vsa vozila, vključno z vozili kooperantov in podizvajalcev, so opremljena s sistemom GPS, ki omogoča sledenje, navigacijo, komunikacijo in upravljanje z voznim parkom. Ta oprema zagotavlja centralni nadzor voznega parka in komunikacijo z vozili prek mobilnega omrežja. Takšen način spremljanja plužnih enot omogoča večjo učinkovitost vozil, ob tem pa tudi sledljivost in dokumentiranje izvajanja del.

Podatki o obsegu izvedenih del v zimski službi 2020/2021:

 • pluženje cest: 19 akcij
 • posip cest: 7 akcij
 • porabljena sol za posip: 2400 ton
 • Porabljan pesek za posip: 1360 m3

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Kdo je izvajalec zimske službe na območju MOM?

Pooblaščeni izvajalec zimske službe na območju MO Maribor je komunalno podjetje Nigrad, d. o. o., ki dela izvaja v sodelovanju s podizvajalci in koope-ranti.

Kakšne so pristojnosti izvajalca zimske službe?

Pooblaščeni izvajalec zimske službe, komunalno podjetje Nigrad, mora vsako leto pripraviti pro-gram izvajanja zimske službe, ki ga pred tem uskladi z zahtevami mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Program, ki mora biti pripravljen do 15. oktobra, potrdi strokovna služba MOM. Izvajalec zimske službe redno obvešča javnost o poteku ak-tivnosti v času zimske sezone.

Kdaj prične izvajalec z izvajanjem zimske službe?

Enote zimske službe so v stalni pripravljenosti od 15. novembra do 15. marca, zimska služba pa lahko, v primeru neugodnih vremenskih razmer, prične z delom tudi pred uradnim začetkom izvaja-nja zimske službe oz. z delom nadaljuje tudi po 15. marcu.

Kako je organizirana zimska služba na območju MOM?

Za vodenje in koordiniranje del v zimski službi skrbi operativni štab zimske službe, ki spremlja, vodi in usklajuje aktivnosti. Operativni štab se sestaja po potrebi, o svojem delu pa poroča pristojnim službam.

Kdo so člani operativnega štaba zimske službe?

Člani operativnega štaba zimske službe so vodje pristojnih oddelkov podjetja Nigrad, predstavnik strokovne službe MOM, predstavnik oddelka za varstvo okolja, urejanje prostora ter promet in zveze MOM, predstavnik Prometne policije in predstavnik mariborske Medobčinske inšpekcije.

Katera dela izvaja zimska služba?

Ročni in strojni posip, pluženje cest, ulic, trgov in pločnikov, čiščenje kolesarskih stez, čiščenje avtobusnih postajališč, čiščenje požiralnikov in odvoz snega.

Kdaj izvajalec sproži akcijo posipa cest?

Akcijo posipa izvajalec sproži ob nevarnosti zmrzali ali ob sneženju, ko se začne sneg oprijemati cestišča, ki postaja spolzko in/ali ledeno.

Koliko časa traja akcija posipa cest?

Posip po določenem planu traja v povprečju 4 ure.

Katere materiale izvajalec zimske službe uporablja za posip?

Za posip uporablja izvajalec sol, pesek in MgCl.

Kateri material je najbolj učinkovit za preprečevanje poledice?

Za preprečevanju poledice je najbolj učinkovit t. i. mokri posip, ki je sestavljen iz mešanice tekočine CaCl ali MgCl in soli.

Kdaj izvajalec zimske službe prične s pluženjem cest?

S pluženjem cest izvajalec praviloma prične, ko zapade do 10 cm snega.

Koliko časa traja akcija pluženja cest?

Akcija pluženja cest traja najmanj 8 ur, trajanje posamezne akcije pa je odvisno od količine snežnih padavin.

Koliko časa traja akcija posipa in pluženja pločnikov?

Akcija posipa in pluženja pločnikov za 1. in 2. prioriteto traja približno 12 ur.

Kaj je izvajalcu v pomoč pri oceni stanja vozišč?

Izvajalec skrbno spremlja meteorološke napovedi, ob tem pa so mu v pomoč pri odločanju tudi informacije z lastnih cestno vremenskih postaj. Cestno vremenski postaji sta postavljeni na Titovem mostu in na krožišču pod Pohorsko vzpenjačo.

Kako izvajalec spremlja izvedbo aktivnosti in na kakšen način komunicira z vozili?

Vsa vozila, vključno z vozili kooperantov in podizvajalcev, so opremljena s sistemom GPS, ki omogoča sledenje, navigacijo, komunikacijo in upravljanje z voznim parkom. Ta oprema s pomočjo mobilnega omrežja zagotavlja centralni nadzor voznega parka in komunikacijo z vozili.

Kolikšna je povprečna poraba materiala v sezoni zimske službe?

Povprečna poraba materiala v sezoni je približno 2500 ton soli, 50 ton CaCl in 2800 kubičnih metrov peska.

Koliko plužnih enot ima na voljo izvajalec za izvajanje zimske službe?

Za izvedbo navedenih del ima Nigrad skupaj s soizvajalci in kooperanti na voljo približno 80 plužnih enot in 150 zaposlenih delavcev.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.