JAVNA KANALIZACIJA

Enota javne kanalizacije

Ogromno količino vode, ki je na razpolago na našem planetu lahko razdelimo na 97 morske, 2% je zamrznjene na tečajih in le 1 % je ostane človeku za njegove potrebe. Prav ta 1 % je tisti, ki opredeljuje naše bivanje ter nam omogoča določeno kvaliteto življenja. Podjetje NIGRAD d.d. se že več kot 50-let ukvarja z aktivnostmi, ki zmanjšujejo možnost onesnaževanja čistih vodnih virov, aktivno sodeluje pri uveljavljanju zahtev o vodotesni kanalizaciji, skrbi za izvedbo in nadzor izgradnje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov in izvaja aktivnosti za nemoteno izvajanje teh sistemov.

Vzdrževanje kanalizacijskega sistema sodi med osnovne dejavnosti družbe NIGRAD d.d., ki ima v upravljanju več kot 300 km kanalizacijskega omrežja ter številne objekte in čistilne naprave.
 

STORITVE, KI JIH IZVAJAMO V ENOTI VZDRŽEVANJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA SO NASLEDNJE:

 • Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov;
 • Vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav;
 • Prebijanje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov;
 • Črpanje in odvoz greznične blatenice;
 • Izdelava študij in projektov odvodnje naselij s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami;
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja in kanalizacijskih priključkov.
 

REFERENCE
 • Redno vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega omrežja posameznih občin severovzhodne Slovenije.
 • Redno vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav ter prečrpališč na območju posameznih občin severovzhodne Slovenije.

 

VZDRŽEVANJE JAVNE KANALIZACIJE

Storitve, ki jih izvajamo v enoti vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, so:

- odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode,

- vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,

- vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,

- prediranje in čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,

- črpanje in odvoz blata greznic in blata malih čistilnih naprav,

- snemanje kanalizacijskih cevi vseh premerov,

- izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja,

- izgradnja kanalizacijskih priključkov,

- monitoring odpadnih voda na sistemu javne kanalizacije,

- obratovalni monitoring komunalnih čistilnih naprav,

- meritve pretokov,

- kataster javne gospodarske javne službe.
 

Vzdrževanje javne kanalizacije predstavlja koncecijsko dejavnost izvajanja Gospodarske javne službe za MO Maribor in občine Hoče-Slivnica, Kungota, Pesnica, Miklavž na Dravskem polju, Ruše,  Šentilj.

- V vzdrževanju / upravljanju imamo preko 500 km kanalizacijskih cevovodov ter preko 40 Čistilnih naprav na področju občin SV Slovenije.

- Aktivnosti usmerjamo v modernizacijo in posodabljanje kanalizacijskih omrežij, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi načrtujemo in izvajamo širitve omrežij, izgradnjo čistilnih naprav ter varovanje odvodnikov, kamor se stekajo odpadne vode.

 

 


 

DELOVNI ČAS IN OBRAZLOŽITVE IZVAJANJA ČRPANJA MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN GREZNIC

Obveščamo vas, da je podjetje Nigrad d.d. izvajalec javne gospodarske službe odvajanja v občini Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Ruše, Hoče-Slivnica, Kungota, Šentilj, Pesnica.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015, 76/2017) nalaga upravljavcu male komunalne čistilne naprave oz. obstoječe pretočne greznice prevzem in odvoz blata najmanj enkrat na tri leta pri izvajalcu javne službe skladno s 17. in 28. ter 44. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015, 76/2017). Ne prevzem oziroma ne oddaja grezničnega blata izvajalcu javne službe predstavlja nespoštovanje dane uredbe.

Naročilo črpanja se izvede telefonsko na tel. 02 45 00 382 oziroma na elektronski naslov kanalizacija@nigrad.si ali osebno na sedežu družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Cenik storitve črpanja je dosegljiv na https://www.nigrad.si/ceniki

Izvajanje storitve črpanja se izvaja samo od 7.00-15.00 od ponedeljka do petka (v času praznikov ne izvajamo črpanja), saj je prevzem odvisen od delovanja čistilne naprave Maribor.

DELOVNI ČAS IZVAJANJA STORITVE PREDIRANJA IN ČIŠČENJA KANALIZACIJE

Podjetje Nigrad d.d. prav tako zagotavlja za celotno prispevno območje v občini Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Ruše, Hoče-Slivnica, Kungota, Šentilj, Pesnica s področja odvajanja in čiščenja naslednje aktivnosti.

 • vzdrževanje javnega kanalizacijskega omrežja (snemanje in čiščenje) vseh profilov;

 • vzdrževanje čistilnih naprav v okviru javnega omrežja;

 • vzdrževanje celotnega kanalizacijskega omrežja.

Naročilo prediranja in snemanja kanalizacije se izvede telefonsko na tel. 02 45 00 382 oziroma na elektronski naslov kanalizacija@nigrad.si ali osebno na sedežu družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Cenik se nahaja na sedežu družbe Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
 

DEŽURSTVO ZA IZVAJANJE STORITEV PREDIRANJA IN ČIŠČENJA KANALIZACIJE


CENIK ENOTE JAVNE KANALIZACIJE:

Cenik komunalnih storitev

Podjetje Nigrad d.d. prav tako izvaja dežurno službo za področje prediranja in čiščenja kanalizacije od 15.00-7.00 ure naslednjega dne. Dežurni telefon za naročila prediranja in čiščenja kanalizacije je dosegljiv na tel. 031-316-050. Cenik se nahaja na sedežu družbe Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.

CENIK ENOTE JAVNE KANALIZACIJE:

- Cenik komunalnih storitev

ARHIV CENIKOV - ENOTA JAVNA KANALIZACIJA
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.08.2015
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.01.2015
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.12.2014
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.05.2014
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.01.2014
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.12.2013
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.09.2013
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 12.04.2013
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.08.2013
- Cenik komunalnih storitev - zadnja sprememba 1.07.2013

SKLEP O DOLOČITVI CEN

- Mestna občina Maribor
- Občina Benedikt
- Občina Duplek
- Občina Hoče - Slivnica
- Občina Kungota
- Občina Miklavž
- Občina Pesnica
- Občina Ruše
- Občina Selnica
- Občina Šentilj
- Občina Lenart

ARHIV SKLEPOV O DOLOČITVI CEN

- Občina Benedikt (veljavnost sklepa: 10.04.2013 - 30.09.2015)