katalog javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: 
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.

Odgovorna uradna oseba:
Matjaž Krevelj, direktor družbe

Naslov: 
Zagrebška cesta 30
2000 Maribor

Telefon: (02) 45 00 300, (02) 45 00 301
Telefaks: (02) 45 00 362
e-pošta: info@nigrad.si
internet: www.nigrad.si

Davčna številka: 
SI 71083715


Matična številka: 
5066310000


Posredovanje informacij javnega značaja
Pristojne informacije javnega značaja, s katerimi razpolagajo organizacijske enote in službe podjetja, so dosegljive na: info@nigrad.si

Uradne osebe odločijo o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) in po postopku, ki ga določa ta zakon ter v skladu s "Pravilnikom o dostopu do informacij javnega značaja" (Nigrad d.d., 1.10.2005)


Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.nigrad.si

Datum prve objave kataloga:
1.10. 2005

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Družba izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb komunalnega značaja za potrebe lokalnih skupnosti, podjetij, ustanov in individualnih naročnikov, pretežno pa je dejavna na širšem območju mesta Maribor in na območju Štajerske. Za izvajanje dejavnosti je družba organizirana po posameznih specifičnih storitvah v Področja, Službe in Oddelke in zaposluje okrog 250 sodelavcev.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

 • vzdrževanje in upravljanje ulic, trgov in cest s pripadajočimi objekti in napravami,

 • vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema,

 • vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,

 • vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,

 • izvajanje gradbenih in ostalih del za potrebe komunalne infrastrukture,

 • akreditirana dejavnost – preskusni laboratorij.

Izpolnjevanje karakteristik kakovosti in ravnanja z okoljem je naš standard kakovosti, ki ga razvijamo skladno s pridobljenimi izkušnjami in z informacijami s trga. Implementiran Sistem kakovosti in vodenja opredeljuje naše ravnanje na področju kakovosti in ravnanja z okoljem.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 

UPRAVA DRUŽBE - DIREKTOR

SISTEM KAKOVOSTI IN VODENJA

PODROČJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 • SLUŽBA JAVNE PROMETNE POVRŠINE
 • SLUŽBA KANALIZACIJA
 • SLUŽBA JAVNA RAZSVETLJAVA IN SEMAFORIZACIJA
 • UPRAVNO TEHNIČNA SLUŽBA
 • DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

PODROČJE TRŽNE DEJAVNOSTI

 • SLUŽBA GRADNJE
 • SLUŽBA ČISTILNE NAPRAVE
 • SLUŽBA AVTOPARKA IN MEHANIZACIJE
 • ODDELEK LABORATORIJ
 • ODDELEK PREDELAVA SNOVNIH VIROV IN PROIZV. MATERIALOV
 • DEJAVNOST SVETOVANJE IN STORITVE

PODROČJE POSLOVNE FUNKCIJE

 • FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
 • SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE
 • SLUŽBA KOMERCIALE
 • DEJAVNOST GLAVNA PISARNA
 • DEJAVNOST INFORMATIKA
 • DEJAVNOST PLAN IN ANALIZE
   
Organigram podjetja
organizacijska shema Nigrad d.d.

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

E-pošta pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja: info@nigrad.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

www.svz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/uporabne_povezave_v_republiki_sloveniji/zakonodaja/

Predpisi lokalne skupnosti
Medobčinski uradni vestnik – (www.izit.si/muv)
Uradni list RS - (www.uradni-list.si

Predpisi EU
Pravni red EU - (www.europa.eu)

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Cenik - www.nigrad.si
Statut - Datoteka PDF

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis delnega dostopa do informacij javnega značaja
 • Dostop preko svetovnega spleta: www.nigrad.si
 • Fizični-neposredni dostop: Dogovor za dostop do informacij javnega značaja na: info@nigrad.si
 • način seznanitve z informacijo: pojasnitev in dostop do vpogleda fizičnega izvoda dokumentacije
 • Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: odpravljene arhitekturne ovire
 • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/2004).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov.
 

 

 

1. Okoljska dajatev

2. Soglasja k posegom v javno infrastrukturo

3. Ponudbe za storitve

4. Zimska služba

5. Javna kanalizacija

6. Odvoz vozil – pajek

7. Objave IJZ

8. Javna parkirišča

9. Javna naročila

10. Male čistilne naprave