KATASTER IN UPRAVNI POSTOPEK

Enota kataster in upravni postopek

Natančni in sprotni podatki o cestnem omrežju in poteku komunalnih vodov predstavljajo osnovo za kakovostno in koordinirano izvedbo vzdrževalnih del in novogradenj. Takšni posegi bi bili brez storitev oddelka za kataster otežkočeni, če ne tudi onemogočeni. V sklopu dveh večjih področij oddelek opravlja storitve vzdrževanja katastra za cestno prometne površine, kanalizacijska omrežja in omrežja javne razsvetljave.
Ob teh stalnih nalogah oddelek, glede na naročilo, opravlja tudi izvedbo geodetskih meritev za potrebe izvedb, izdelave lokacijske dokumentacije in izdelave izvedbenih elaboratov. Dejavnost zajema tudi zakoličbo objektov in komunalnih vodov ter izris zapor in izrezov za neprometne znake na javnih prometnih površinah. Najsodobnejši merilni instrumenti, razdelan računalniški sistem in usposobljen kader so jamstvo za najvišjo kakovost uslug.
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

V okviru izvajanja dejavnosti v Oddelku za kataster opravljamo predvsem naslednje storitve:

 1. STORITVE ZA ZNANEGA NAROČNIKA (Storitve rednega vzdrževanja)
  (Mestna občina Maribor, KP Nigrad - Oddelek za vzdrževanje kanalizacijskega 
  omrežja, Oddelek za vzdrževanje JPP, Oddelek za vzdrževanje JR in PS)
  • storitve na vzdrževanju katastra za cestno prometne površine,
  • storitve na vzrdževanju katastra za kanalizacijsko omrežje,
  • storitve na vzdrževanju katastra javne razsvetljave,
  • servisiranje podatkov za potrebe izvajanja rednega vzdrževanja
  •  
 2. STORITVE ZA TUJE NAROČNIKE (Izredne storitve)
  (razna gradbena in projektantska podjetja, individualni naročniki) 
  • izvajanje geodetskih meritev po pogodbi z RGU izpostava Maribor,
  • izvajanje geodetskih meritev za potrebe izvedbe projektov cest, kanalizacije in javne razsvetljave,
  • geodetske meritve za potrebe izdelave lokacijske dokumentacije,
  • geodetske meritve in izdelava elaboratov novo izvedenih vodov,
  • zakoličbe objektov,
  • zakoličbe obstoječih komunalnih vodov,
  • izris skic zapor cest, pločnikov za pridobitev soglasja za zaporo,
  • izdelava izrezov za neprometne znake in ostali izrezi v sodelovanju z Enoto javne prometne površine,
  • vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.