novice

Obvestilo podjetja NIGRAD d.d. kot izvajalec javne službe odvajanja Maribor, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju

Spoštovani,
 
OBVESTILO PODJETJA NIGRAD D.D. KOT IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA MARIBOR, HOČE-SLIVNICA, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
 
»Spoštovani upravljavec in lastnik centralne čistilne naprave Maribor CČN Maribor podjetje Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o. Dupleška cesta 330, 2000 Maribor«
 
Podjetje Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor vas kot izvajalec javne službe odvajanja obvešča, da je glede na napoved padavin (velike količine dežja napoved AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ARSO http://www.arso.gov.si/vreme/opozorila/ 26. april 2017 Obilno deževje Izdano 26.4.2017 ob 9:00 V 48 urah (od srede do petka) bo v večjem delu Slovenije padlo od 40 do 100 litrov dežja na kv. meter, v hribovitem svetu južne, zahodne in severne Slovenije pa od 100 do okoli 250 l/m2. Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov.
 
Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov zato je pričakovati, da bo kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na centralno čistilno napravo Maribor kot mešani kanalizacijski sitem začel dovajati na čistilno napravo večje količine odpadne vode. Podjetje Nigrad d.d. bo izvajalo dovod na centralno čistilno napravo skladno z elaboratom o zagotavljanju omejitve vtoka v CČN MARIBOR do 7000 m3/h proj.št 01-02/EL.
 
Zaradi varovanja javnih kanalizacijskih vodov občin (Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica in Duplek) bo podjetje Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor kot izvajalec javne službe odvajanja oz. pogodbenik začel izvajati vsa potrebna dejanja za razbremenjevanje iz javne kanalizacijskega sistema (skladno z izvedenimi razbremenilniki in zadrževalniki ter črpališči, ki so jih izgradile občine prispevnega območja centralne čistilne naprave Maribor, ki so mehanskega in elektronskega regulacijskega tipa in s tem omejujejo dotok na javni kanalizacijski sistem bo s tem zagotovljeno varovanje kanalizacijskega sistema in sicer (za občino predvsem Maribor Razbremenilnik Koroški Most, Gorki, UKC-Maribor v reko Dravo, deževni bazen ČP Melje in ČP Melje s prelivom v SD-1 skupaj s razbremenilnikom Šmirmaul, bivši merski objekt odtok v Stražunski potok), za občino Miklavž na Dravskem polju - ČP za občino, za občino Hoče-Slivnica ČP-ZBDV Rečnik, za občino Duplek dotok iz zadnjega črpališča za mostom reke Drave v smeri Ptuja). Prav tako se bo skladno s projektirano hidravlično presojo začelo mehansko prelivanje iz razbremenilnikov Stražun v Stražunski potok.
 
Vljudno vas naprošamo, da nam nemudoma sporočite zgornjo mejo pretoka, ki ga lahko prejemate na CČN Maribor. V primeru, da podatka ne bomo dobili, bomo spuščali na zadnji merilec pretoka pred CČN Maribor količino vode, ki ne bo višja od 7.000 m3, vse iz razloga varovanje gorvodno izgrajenega kanalizacijskega sistema.
 
Skladno z obvestilom Agencije Republike Slovenije za okolje z dne 6.11.2013 vas obveščamo glede prelivanja sledeče:
 
»Obveščam vas, da predpisi s področja odvajanja odpadnih vod predvidevajo pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za naprave, ki povzročajo emisije z odvajanjem odpadnih vod in s tem onesnaževanje voda. Naprava je po definiciji skladno s točko 28., 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS št. 64/2012, 64/2014, 98/2015) lahko npr. ločevalnik maščob, lovilnik olj, komunalna in skupna čistilna naprava ter čistilna naprava padavinske odpadne vode ter objekti iz predpisa, ki ureja klasifkacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, v katerih poteka določen tehnološki postopek in na isti lokaciji z njim drugi neposredno tehnološko povezani postopki, ki povzročajo pri odvajanju odpadne vode onesnaževanje voda. Zaradi tega smatramo, da črpališče, ki predstavlja del javne kanalizacije ni naprava iz prejšnjega odstavka in zaradi tega ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja.
 
Vsekakor predlagamo, da zagotovite vse možne ukrepe za čim manjše onesnaženje vodotoka in o tej nameravani sanaciji obvestite pristojne inštitucije, predvsem pa pristojno inšpekcijo.«
 
Podjetje Nigrad d.d. izvaja dežurno službo za področje prediranja in čiščenja kanalizacije od 15.00-7.00 ure naslednjega dne. Dežurni telefon za naročila prediranja in čiščenja kanalizacije je dosegljiv na tel. 031-316-050.   Dežurni telefon za javna črpališča in javne čistilne naprave  pa je dosegljiv na tel. 051 348 732. Glede napoved ARSO smo organizirali povečano dežurstvo za naslednja dva dneva in sicer 27.-28.04.2017. (dela prosta dneva.)
 
Vse občane obveščamo, da opravljamo svoje delo skladno z ukrepi za »višjo silo«. MUV št. 11/2016 MESTNA OBČINA MARIBOR 27. člen, MUV št. 14/2016 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU člen 16., MUV št. 32/2004 OBČINA HOČE-SLIVNICA.
 
Skladno z 12. alinejo 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/1264/14 in 98/15) gre za izredne razmere saj je posledica okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile in jih razumno ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih ublažiti, kakor so na primer naravne nesreče ali izredni meteorološki ali hidrološki pojavi (izjemno močne padavine, izjemno velike poplave ali zelo dolge suše), ali izredne okoliščine zaradi okvar ali nesreč, ki jih razumno ni bilo mogoče predvideti.
 
 
Obvestilo izdajamo na podlagi napovedi:
 
  1. http://www.arso.gov.si/vreme/opozorila/
 
Glede napoved ARSO smo organizirali povečano dežurstvo za naslednja dva dneva in sicer 27.-28.04.2017. (dela prosta dneva.)
 
S spoštovanjem,
 
Dejan Tacer
Vodja službe kanalizacija