O nas

Družba Javno podjetje Nigrad, d. o. o., opravlja komunalne dejavnosti, 
organizirane kot gospodarske javne službe, za potrebe lokalnih skupnosti, 
podjetij, ustanov in individualnih naročnikov. Dejavna je v SV-Sloveniji, 
predvsem na širšem območju mesta Maribor.

Projekt CINDERELA

Z uspešno participacijo na razpisu Horizon2020 (HORIZON 2020 CIRC: 2016–2017), ki ga sofinancira EU, se je družba Nigrad, d. o. o., ob podpori Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) uvrstila med eminentne evropske institucije, ki bodo do leta 2022 demonstrirale učinkovito izrabo gradbenih in industrijskih v okviru projekta CINDERELA.

Evropski gradbeni sektor ustvari približno 9% bruto domačega proizvoda (BDP) v Evropski uniji in neposredno zaposluje 18 milijonov ljudi ter je eden najpomembnejših panog evropskega gospodarstva. Hkrati je tudi eden največjih porabnikov virov v Evropi, ki porabi približno polovico vseh pridobljenih materialov in ustvari tudi tretjino vseh odpadkov v EU. Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju (CDW) skupaj z odpadki iz industrije, komunalnih služb in drugih lahko ustvarijo odlične sekundarne surovine (SRM) za gradbena dela in tako ustvarijo ogromen potencial za zmanjšanje povpraševanja po naravnih materialih, izboljšajo proizvodnjo odpadkov in maksimirajo vrednosti predelanih materialov.

V Sloveniji se je v letu 2016 zbralo 5,498 milijona ton odpadkov, od česar jih je bilo največ gradbenih (2,165 milijona ton oz. 39 %), sledijo pa komunalni (0,982 milijona ton oz. 18 %) in industrijski odpadki iz termičnih procesov (0,905 milijona ton oz. 17 %). Glede na to, da je gradbeništvo največji povzročitelj odpadkov pri izvajanju gradbenih del (predvsem zemeljskih) in je možno prav v gradbeništvu predelane odpadke uporabiti v velikih količinah, je vstop v cikel krožnega gospodarstva neizbežen in nujen.

S tem projektom se družba Nigrad, d. o. o., osredotoča na prihajajočo intenzivnejšo urbano gradnjo, saj je predvideno, da bo do leta 2050 v urbanih središčih živelo skoraj 86 % svetovne populacije. Prav zato, ker je gradbeništvo velik porabnik surovin, so novi, bolj trajnostni pristopi, ki so hkrati tudi ekonomsko učinkovitejši, nujni. Model, ki ga bomo v okviru projekta razvili in uvedli, med drugim vključuje uporabo sekundarnih surovin, ki nastanejo z recikliranjem gradbenih, industrijskih, rudarskih in tudi nekaterih komunalnih odpadkov. Eden od projektnih ciljev je oblikovati krožni model izrabe virov, s katerim se bodo negativni vplivi na okolje zmanjšali za do 20 %. To naj bi dosegli z uvedbo dobavnih verig krožnega urbanega gradbeništva, s čimer naj bi se za kar 30 % povečalo recikliranje odpadkov iz domene gradbenih in rušitvenih del. V projektu bomo tako predstavili novi poslovni model (CinderCEBM) za pomoč podjetjem pri vzpostavljanju uspešnih poslovnih primerov krožnega gospodarstva, ki temeljijo na priložnostih, namenjenih za zbiranje virov.

Poslovni model bo spremljala storitev "vse na enem mestu" (CinderOSS), ki ponuja vse, kar morajo podjetja poznati za izdelavo in uporabo gradbenih materialov, ki temeljijo na SRM, v stavbah in gradbenih delih. CinderOSS bo demonstriran v različno velikih mestih v Evropi, deloma tudi v Mariboru.

Projekt se bo izvajal od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2022 in bo pomembno vplival na prehod k bolj trajnostnemu gospodarstvu v Evropi, Sloveniji in tudi Mariboru. Gre za prvi tovrstni projekt, ki slovenskim izvajalcem v štirih letih namenja skoraj 1,7 milijona evropskih sredstev. Nigradovi partnerji v omenjenem projektu so ugledne evropske institucije, med katerimi  še posebej izstopajo Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Univerza Luigi Bocconi iz Milana, Institut Tecnalia iz San Sebastiana in Tehniška univerza Delft iz Nizozemske.

Skupna vrednost projekta CINDERELA sicer znaša 7.772.706,25 EUR, od česar Evropska unija v obliki nepovratnih finančnih sredstev prispeva 6.729.219,00 EUR.

 

Project CINDERELA

By successfully participating in Horizon 2020 call (HORIZON 2020 CIRC: 2016–2017), Nigrad, d. d., with the support of the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG), is ranked among the eminent European institutions, which by 2022 will demonstrate the efficient use of construction and industrial waste in frame of the CINDERELA project.

European construction sector generates about 9% of Gross Domestic Product (GDP) in the European Union and directly employs 18 million people being one of the most important industries of the European economy. At the same time, it is one of Europe's biggest consumers of resources that uses about half of all materials extracted and also generates one third of all EU waste. Construction and demolition waste (CDW) together with waste from industry, municipal services and others, can make excellent secondary raw materials (SRM) for construction works and thus provide an enormous potential for reducing the demand for virgin materials, the production of waste, and maximizing the value of recovered materials.

In 2016, 5.498 million tonnes of waste was collected in Slovenia, of which the largest was construction waste (2.165 million tonnes or 39%), followed by municipal waste (0.982 million tonnes or 18%) and industrial waste from thermic processes (0.905 million tonnes or 17%). Considering that construction is the largest waste generator and that for construction (especially terrestrial) works treated waste can be used in large quantities, it is inevitable to enter the cycle of a circular economy.

With this project, Nigrad, d. o. o., focuses on the upcoming intensified urban construction, with nearly 86% of the world's population expected to live in urban centers by 2050. As construction is a major consumer of raw materials, new, more sustainable approaches, which are also economically more efficient, are essential. The model introduces the use of secondary raw materials (SRM) produced from the recycled construction waste, industrial waste, mining industry waster, and also some municipal waste. One of the project goals is to create a circular resource utilization model that will reduce negative environmental impacts by up to 20%. This is expected to be achieved through the introduction of supply chains of circular urban construction, which should increase the recycling of waste from the domain of construction and demolition work by as much as 30%. The CINDERELA project aims to untap this potential by developing and demonstrating a new business model (CinderCEBM) to assist companies in setting up successful circular economy business cases based on waste-to-resource opportunities.

The business model will be accompanied by a "one-stop-shop" (CinderOSS) service offering all that companies need to know for manufacturing and application of SRM-based construction materials in buildings and civil engineering works. The project will develop a one-stop-shop model, CinderOSS, which will be demonstrated in various cities in Europe, also in Maribor.

The project will be implemented from 1 June 2018 to 31 May 2022 and will have a significant impact on the transition to a more sustainable economy in Europe and Slovenia. It is the first project of its kind and allocates almost 1.7 million European funds to Slovenian participants in four years. Nigrad's partners in the project are prominent European institutions, notably the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG), the Luigi Bocconi University of Milan, the Tecnalia Institute of San Sebastian, and the Delft University of Technology Of the Netherlands.

The total value of the CINDERELA project is 7.772.706,25 EUR, of which the European Union contributes EUR 6.729.219,00 EUR in form of grants.

.

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.