O nas

Družba Javno podjetje Nigrad, d. o. o., opravlja komunalne dejavnosti, 
organizirane kot gospodarske javne službe, za potrebe lokalnih skupnosti, 
podjetij, ustanov in individualnih naročnikov. Dejavna je v SV-Sloveniji, 
predvsem na širšem območju mesta Maribor.

Projekt URGE

Nigrad, d. o. o., sodeluje v projektu URGE, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa URBACT. V tem projektu devet evropskih mest sodeluje pri razvoju najsodobnejšega pristopa za vključevanje načel krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju. Ta mesta so: Kopenhagen (Danska), Kavala (Grčija), Maribor (Slovenija), München (Nemčija), OesteCIM (Portugalska), Prato (Italija), Riga (Latvija), Utrecht (Nizozemska). V prvi fazi projekta, ki se je začela 2. septembra 2019 in smo jo uspešno zaključili 2. marca 2020, smo v partnerstvu opredelili teme in področja, na katerih bomo sedaj v drugi fazi projekta aktivno delali. Ponosni smo, da je pripravljena prijava za drugo fazo s strani URBACT sekretariata bila sprejeta in potrjena za delo za nadaljnji 2 leti (od junija 2020 do maja 2022), kakor tudi da je so bile aktivnosti prve faze pohvaljene.

Cilj projekta URGE je oblikovati integrirane urbane politike o konceptih krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju - glavnem potrošniku surovin -, saj na tem področju obstajajo vrzeli v znanju. Rezultat je poglobljeno razumevanje te teme in prvi načrt za prilagojeno metodologijo, ki omogoča široko vključitev dimenzije krožnega gospodarstva v velike gradbene aktivnosti, s katerimi se srečuje partnerstvo URGE. Projekt URGE tako pospešuje prehod v krožno gospodarstvo.

Namen projekta je doseči vpliv predvsem na lokalni ravni in sicer z mednarodno izmenjavo dobrih praks in znanja ter da se osnuje lokalna mreža zainteresiranih deležnikov za sooblikovanje lokalnega akcijskega načrta. Ta lokalna mreža deležnikov se imenuje URBACT Local Group (ULG). Vseh devet sodelujočih mest oz. organizacij bo ustanovilo lokalno skupino URBACT. Z lokalnimi skupinami URBACT bomo opredelili glavne teme o vključevanju krožnih načel v gradbenem sektorju, ki se jih želimo posebej lotiti na lokalni ravni v posameznem mestu oz. organizaciji. Razvili bomo tudi pristope in ukrepe, ki jih želimo izvesti, da bi v prihodnosti dosegli krožne vplive in učinke na tem področju.

URGE Project

Nigrad, d. o. o., is participating in the URGE-project co-funded by the European Commission through the URBACT programme. In this project, nine European cities cooperate to develop a state-of-the-art approach for integrating circular principles in the building sector. The nine cities are: Copenhagen (Denmark), Kavala (Greece), Maribor (Slovenia), Munich (Germany), OesteCIM (Portugal), Prato (Italy), Riga (Latvia), Utrecht (Netherlands). In the first phase of the project, which started on September 2, 2019, and was successfully completed on March 2, 2020, where we identified in partnership the topics and areas on which we will now actively work in the second phase of the project. We are proud that the prepared application for the second phase was accepted and confirmed by the URBACT Secretariat to work on for a further 2 years (from June 2020 to May 2022), as well as that the activities of the first phase were prised.

URGE aims to design integrated urban policies on circularity in the building sector – a major consumer of raw materials – as there is a gap in knowledge on this topic. The result is an in-depth understanding of this theme and the first plan for a tailor-made methodology that allows the circular dimension to be widely integrated into the large construction tasks the URGE partnership is facing. URGE thus accelerates the transition towards a circular economy.

The project aims to reach impact at the local level by first of all share and learn from each other in a transnational context, and secondly by creating a local network of stakeholders to co-produce a Local Action Plan. This local network of stakeholders is called the URBACT Local Group (ULG). All nine participating cities/organisations will establish a URBACT Local Group. With the URBACT Local Groups, we will define the main topics on integrating circular principles in the building sector that we specifically want to tackle at local levels at the cities/organisations. We will also develop approaches and actions that we wish to implement to reach a circular impact in the future.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.