O nas

Družba Javno podjetje Nigrad, d. o. o., opravlja komunalne dejavnosti, 
organizirane kot gospodarske javne službe, za potrebe lokalnih skupnosti, 
podjetij, ustanov in individualnih naročnikov. Dejavna je v SV-Sloveniji, 
predvsem na širšem območju mesta Maribor.

Zgodovina in mejniki

Razvoj mestne komunale od sredine 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne leta 1941 je bil pravzaprav odsev razvoja samega mesta, le da je komunalni razvoj večino časa močno zaostajal za razvojem mesta.

Nagel urbani razvoj Maribora se je začel dogajati po prihodu železnice leta 1846, ko je mestno prebivalstvo v dobrih 50 letih naraslo s 4.000 na 30.000 ljudi, čemur je sledila tudi pospešena stanovanjska gradnja in nastanek novih cest in ulic, temu pa zaradi nepripravljenosti ni sledil tudi nujni komunalni razvoj. Šele župan Aleksander Nagy je uvidel nujnost komunalne ureditve mesta in tako so deli Maribora, ki so zrasli ob koncu 19. stoletja, že imeli popolno komunalno infrastrukturo – kanalizacijo, urejene ceste in pločnike. Toda za njim se je ponovno povrnila nesistematičnost in nedoslednost pri komunalni ureditvi mesta. To breme je Maribor nosil vse do začetka 30 let 20. stoletja, ko so zaradi nuje centralno uredili vse komunalne in uslužnostne dejavnosti v mestu ter s tem postavili temelje za načrtovano in sočasno komunalno opremljanje tako obstoječih kot nastajajočih delov mesta. In prav mestna podjetja, ki so združevala vse komunalne dejavnosti pod eno streho, predstavljajo začetek sodobne komunalne dejavnosti v Mariboru, ki jo danes opravlja družba Nigrad, d. o. o.

1857

Začetek organizirane komunalne službe v Mariboru – takratna mestna oblast od mariborskega vojaškega erarja odkupi dva prostora za hrambo orodja in materialov.

1862

Novoustanovljena Mestna uprava cest prične z urejanjem Gosposke, Jurčičeve in Ul. 10. oktobra, kar predstavlja začetek sistematičnega komunalnega urejanja mesta Maribor.

1952

Mestna uprava cest se preimenuje v komunalno upravo Maribor; komunalna dejavnost je podobna tisi iz obdobja med vojnama – izgradnja kanalizacije in urbanizacija mestnega središča.

1954

Ustanovljeno je Komunalno podjetje Maribor, ki nadaljuje tradicijo predhodnih družb.

1960

Organizirana komunalna služba postane Nigrad – podjetje za nizke gradnje; to ime družba uporablja še danes. Odcepita se Vrtnarija (nekdanja Florina) in Čistoča (današnja Snaga). Nigrad je organiziran kot delovna organizacija z dvema TOZD-oma.

1990

Nigrad postane enovito podjetje.

1991

V upravljanje prevzame mariborska javna parkirišča.

1993

V vzdrževanje pridobi mariborsko javno razsvetljavo.

1997

Nigrad se v sodni register vpiše kot delniška družba.

1999

Nigrad, d. d., se preseli v novo poslovno zgradbo na Zagrebški cesti v Mariboru. Tistega leta prvič pridobi akreditacijsko listino za laboratorijsko dejavnost ISO 45000 in certifikat kakovosti ISO 9002.

2015

Prvič v zgodovini prične z vzdrževanjem državnih cest.

2017

Kot eno najpomembnejših regionalnih komunalnih podjetij praznuje družba Nigrad, d. d., 160-letnico obstoja in delovanja ter nadaljuje bogato tradicijo vzdrževanja in nadgrajevanja temeljev mesta Maribor. Tega leta namesti prvo svetilko na fotovoltaični sistem, postavi prvo napajalno postajo za električne avtomobile in soustanovi inštitut Wcycle.

2018

Nigrad, d. d., postane eminentni evropski demonstracijski partner na področju prehajanja v krožno gospodarstvo.

2020

Nigrad, d. d., se statusno preoblikuje v d. o. o., tj. družbo z omejeno odgovornostjo.

2022

Nigrad se preoblikuje v javno podjetje s polnim imenom Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.