POVABILO ZA JAVNO ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA PRODAJO RABLJENEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Predmet prodaje je sledeče rabljeno premično premoženje

Inv.št.

VIN ali tov. številka

Naziv

Leto nabave

Izhodiščna cena brez DDV

7243

SPL 25 PH-2

Snežni plug Lešnik

1997

706,00

7244

 

Montažni element za vpetje pluga

1997

100,00

6595

WDB4271021W171897

Mercedes-Benz Unimog 427-10

1994

12.080,00 €

7063

WDB4271021W187036

Mercedes-Benz Unimog 1400

1996

9.450,00 €

 

Opomba: Izhodiščne cene so brez vključenega DDV in morebitnih drugih davščin, ki se morajo poravnati skupaj s ponujeno kupnino v zavezujoči ponudbi za odkup (ponujena kupnina naj bo brez DDV in morebitnih drugih davščin, saj jih bo obračunal prodajalec rabljenega premičnega premoženja).

2. Pogoji prodaje z zbiranjem zavezujočih pisnih ponudb

  • Zavezujočo pisno ponudbo lahko pošljejo po pošti ali osebno prinesejo na sedež podjetja vse pravne in fizične osebe,
  • rabljeno premično premoženje se prodaja posamezno (vsako posebej),
  • ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene za posamezno osnovno sredstvo, ki se prodaja,
  • prednost pri prodaji bo imel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno za posamezno osnovno sredstvo, ki se prodaja,
  • ponudnik, ki bo z zavezujočo ponudbo ponudil najvišjo odkupno ceno za posamezno osnovno sredstvo, ki se prodaja, mora pred podpisom kupoprodajne pogodbe podati pisno izjavo, da kot ponudnik ni povezana oseba s prodajalcem po sedmem odstavku 51.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
  • z najugodnejšim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika,
  • pisno zavezujočo ponudbo naj ponudniki pošljejo ali prinesejo v zaprti ovojnici v roku 20 dni po objavi na naslov: Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor s pripisom »PONUDBA ZA ODKUP RABLJENEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA-NE ODPIRAJ«.

3. Izbrani ponudnik (kupec) je dolžan razen kupnine poravnati vse davčne obveznosti v zvezi s prodajo rabljenega premičnega premoženja in prenosom lastninske pravice, kakor tudi vse morebitne druge stroške v zvezi z realizacijo predmetne zavezujoče ponudbe.

4. Kupcu se rabljeno premično premoženje preda v last in posest šele po plačilu celotne kupnine za posamezno osnovno sredstvo, ki jo je sam ponudil v zavezujoči ponudbi.

5. Rabljeno premično premoženje se prodaja po načelu »VIDENO – KUPLJENO«, kasnejših reklamacij glede stvarnih napak se ne upošteva, saj prodajalec ne daje nikakršnih jamstev oz. garancij za navedeno rabljeno premično premoženje (reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna).

6. Izbran ponudnik je dolžen plačati celotno kupnino za posamezno rabljeno premično sredstvo iz zavezujoče ponudbe, ki jo je sam oddal, v roku 8 dni od prejetja računa, ki se izda na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe, prav tako pa mora izbran ponudnik po plačilu celotne kupnine prevzeti rabljeno premično sredstvo v svojo posest oz. last najkasneje v 3 dneh od plačila kupnine.

7. Ogled rabljenega premičnega premoženja iz te objave je možen na sedežu podjetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor po predhodnem dogovoru s predsednikom komisije za prevzem, prodajo in odpis OS ter drobnega inventarja g. Mišom Pušnikom (GSM 041/778-375, tel. 02/4500345).

8. Vsebina tega javnega vabila je objavljena na oglasni deski na sedežu družbe Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor ter na uradni spletni strani podjetja in sicer dne 5.11.2019.

Maribor, 5.11.2019

Direktor družbe: Matjaž Krevelj

 

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.