JAVNE PROMETNE POVRŠINE

Enota javne prometne površine

Mobilnost, dostopnost in komunikacije so dejavniki, ki vedno bolj oblikujejo in narekujejo način in kakovost sodobnega življenja. Zagotavljanje urejenih prometih površin in stalen nadzor nad prevoznostjo cest in stanjem javnih prometnih površin je osnovni pogoj za zagotavljanje največje možne mobilnosti. To je ena osnovnih dejavnosti DRUŽBE NIGRAD.

Družba Nigrad d.d. Maribor upravlja in vzdržuje cestno omrežje in javne prometne površine v skupni dolžini preko 450 km.

STORITVE, KI JIH IZVAJAMO V ENOTI JAVNE PROMETNE POVRŠINE

 
  • Letno vzdrževanje javnih prometnih površin;
  • Barvanje talne signalizacije;
  • Košnja zelenic;
  • Vzdrževanje vertikalne signalizacije;
  • Izvajanje zimske službe;
  • Manjša asfaltna dela.

Opremljeni smo z najsodobnejšo opremo, ki zagotavlja kvalitetno izvedbo del ob konkurenčnih cenah.
 


REFERENCE
  • Izvajanje rednega vzdrževanja cest vključno z zimsko službo v letih od 1985 do danes na območju posameznih občin severovzhodne Slovenije.
  • Barvanje talne signalizacije in postavljanje vertikalne prometne signalizacije.
  • Preplastitve površin.

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN, OBČINSKIH CEST IN JAVNIH ZELENIC

- Letno uredimo 350.000 m2 makadamskih vozišč, za krpanje asfaltnih površin uporabimo 1000 t asfaltnih zmesi, popravimo 500 m2 tlakovanih površin, 27.000 m2 bankin, očistimo 3.500 požiralnikov, pokosimo 2.000.000 m2 travnatih površin, posujemo 2.300 ton soli in 1.600 m3 peska v zimski službi, izrišemo 35.000 m1 in 9.000 m2 talnih oznak, popravimo 1000 tabel prometne signalizacije, odstranimo 100 zapuščenih vozil, vzdržujemo 53 parkirnih aparatov, pometamo 726 km cest, obrežemo 340 večjih dreves, odstranimo 80 nevarnih velikih dreves....

- Izven rednega delovnega časa od 15.-7. ure organizirano dežurstvo, ki se odziva na prometno dogajanje v Mariboru.

... Obseg dejavnosti:

80 stopnišč, 8 železniških prehodov, 7 mostov, 6 nadvozov, 5 podvozov, 2 nadhoda, 5 podhodov, 2000 opornih zidov in 2300 propustov, torej skupaj 4333 različnih cestnih objektov

Obseg dejavnosti:

- Redno letno vzdrževanje JPP
- Izvajanje zimske službe
- Barvanje talne signalizacije
- Košnja in vzdrževanje obcestnih zelenic
- Vzdrževanje drevoredov in zasaditev
- Vzdrževanje vertikalne signalizacije
- Asfalterska dela

Vzdrževanje javnih prometnih površin predstavlja koncecijsko dejavnost za MO Maribor

- Pravna osnova izvajanja dejavnosti - Koncesijska pogodba, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o vrsti vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest, Odlok o občinskih cestah, Tehnične specifikacije...
- Finančni okvir izvedbe za posamezno leto je po posameznih postavkah opredeljen v letnem Aneksu h Koncesijski pogodbi.
- Vzdržujemo okoli 800 km cest in 450 km pločnikov...
- Visoko raven naših storitev zagotavljamo z moderno tehnološko opremo in s stalnim izobraževanjem zaposlenih