sistem kakovosti in vodenja

Sistem kakovosti in vodenja

Sistem vodenja kakovosti smo v naši družbi - NIGRAD, javno komunalno podjetje d.d. zasnovali na zahtevah standarda kakovosti poslovanja ISO 9001, standarda ravnanja z okoljem ISO 14001 ter standarda za usposobljenost preskusnih laboratorijev SIST EN ISO/IEC17025. Izpolnjevanje zahtev omenjenih standardov smo integrirali v Sistem celovitega vodenja in ga opisali v Poslovniku. V Sistem uvajamo tudi zahteve standarda OHSAS 18001 za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu.
OSNOVNA NAČELA NAŠE POLITIKE KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM:
 
 • Storitve izvajamo v skladu s potrebami in pričakovanji kupcev ter pri tem upoštevamo tehnične standarde in predpise v zvezi s proizvodi ter zakonske in druge zahteve, na katere smo pristali v zvezi z našim delovanjem.

 • Zahteve in smernice kakovosti in varovanja okolja upoštevamo v vseh dejavnostih in na vseh lokacijah, kjer izvajamo svoje aktivnosti.

 • Iščemo nove priložnosti za izboljševanje kakovosti storitev in ravnanja z okoljem in jih udejanjamo.

 • Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem nenehno izboljšujemo.

 • Onesnaževanje okolja po najboljši moči preprečujemo in skrbimo za obveščanje javnosti o možnostih zmanjšanja vplivov na okolje, ki jih je mogoče doseči z odgovornim ravnanjem posameznika.

 • Skrbimo za vgrajevanje kakovostnih in okolju prijaznih proizvodov. Uporabljamo opremo, katere vplivi na okolje so v skladu z zahtevami zakonodaje (hrup, emisije v zrak, tla in v vode).

 • Dobavitelje spodbujamo k odgovornemu ravnanju z okoljem in jim pri tem pomagamo.

 • Gospodarimo z odpadki in zmanjšujemo njihovo količino.

 • Kakovost poslovanja in ravnanja z okoljem zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa od naročila do predaje storitve. Tako zmanjšujemo stroške kakovosti in porabo naravnih virov.

 • Odnosom s poslovnimi partnerji in širšo javnostjo posvečamo posebno pozornost, saj si prizadevamo za korektno medsebojno sodelovanje in vsestransko zadovoljstvo.

 • Vsak sodelavec, partner in posameznik, ki dela v imenu podjetja, je kompetenten za kakovostno delo in se zaveda koristi za okolje, če izboljšuje svoje ravnanje.
   

Politika nam predstavlja izhodišče za določanje ciljev kakovosti, okvirnih in izvedbenih okoljskih ciljev ter ciljev na področju varnosti in zdravja pri delu.

S Politiko kakovosti in ravnanja z okoljem so seznanjeni vsi sodelavci z namenom njenega razvijanja in izvajanja.

Za dejavnosti laboratorija so specifični elementi politike kakovosti opisani v Poslovniku kakovosti PKL.

 

01.09.2015
Direktor družbe