Sodelovanje Nigrada in Mariborskega vodovoda v okviru EU projektov

 

V mestu Maribor je sodelovanje podjetij, ki so pretežno v javni lasti in ki že opravljajo javne storitve za prebivalce, intenzivno usmerjena v temeljna načela pri prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Le tesno sodelovanje med javnimi podjetji, državljani, industrijo in lokalno samoupravo lahko pripelje do uspešnega medsebojno povezanega sistema, ki optimizira vire in rezultate – ekonomske, okoljske in družbene. Ena od dobrih praks je sodelovanje med Nigradom in Mariborskim vodovodom v okviru dveh EU projektov.

Nigrad je projektni partner pri projektu CINDERELA H2020 (https://www.cinderela.eu/), ki se osredotoča na krožne prisotpe v gradbeništvu, ki vključujejo predelavo in proizvodnjo sekundarnih surovin in demonstracijo uporabe sekundarnih surovin na različnih demonstracijah: revitalizacija degradiranih območij, gradnja cest in izgradnja manjšega objekta. Na naših demonstracijah bomo uporabili prečiščeno odpadno vodo in deževnico iz projekta CWC - City Water Circles (Mestni vodni krogi: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html), katerega partner je Mariborski vodovod. Zato sta bila na našem demo mestu zgrajena dva različna rezervoarja za zbiranje in shranjevanje vode. Omenjena demonstracija se bo osredotočila na testiranje uporabe prečiščene odpadne in deževnice na praktičnem primeru. To vodo bomo uporabili za proizvodnjo kompozitnih materialov. Na podlagi preizkusa uporabe različnih deležev teh dveh različnih vrst vode v mešanici sekundarnih surovin bomo ugotovili in dokazali nadaljnjo uporabnost pri proizvodnji teh materialov. To vodo bomo uporabili tudi za zniževanje prahu v ozračju na gradbišču.

Na ta način bomo prikazali dobre prakse krožnega gospodarstva v gradbeništvu in z dobrim zgledom vodili k nadaljnjim korakom konceptov krožnega gospodarstva v mestu Maribor.

Več o projektu CWC in sodelovanju s projektovm CINDERELA si lahko ogledate v kratki video predstavitvi: https://youtu.be/k9d9rB0XuTo

 

Cooperation between Nigrad and Maribor Water Supply within EU projects

In the city of Maribor, the cooperation of enterprises that are predominantly publicly owned, and which already provide public services for residents is intensely towards fundamental principles in the transition from linear to circular economy. Only close cooperation between public companies, citizens, industry, and local self-government can lead to a successful interconnected system that optimizes resources and results - economic, environmental, and social. One good practice is the cooperation between Nigrad and Mariborski vodovod (Maribor water supply).

Nigrad is a project partner at the CINDERELA H2020 project (https://www.cinderela.eu/), focusing on building circular approaches in the construction sector that involve the recovery and use of secondary raw materials (SRM) from waste streams and demonstrating the use of secondary raw materials (SRM) at different demos: revitalization of degraded areas, road construction, and building a small facility. At our demos, we will use the purified wastewater from the CWC project as well as harvest rainwater. Mariborski vodovod (Maribor water supply) is the partner in the project CWC - City Water Circles (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html). For this purpose, two different water storage tanks for harvesting and storing water were built at our demo site. The mentioned demonstration will focus on testing the use of purified wastewater and rainwater on a practical example. We will use this water for the production of composite materials. Based on the test of the use of various proportions of these two different types of water in the mixture of secondary raw materials, we will determine and prove the further applicability in the production of these materials.

We will also use this water to lower the level of dust in the atmosphere on the construction site.

In that way, we will show good practices of circular economy in the construction sector and lead by a good example towards the next steps of circular economy concepts in the city of Maribor.

More about the CWC project and the cooperation with the CINDERELA project you can learn here: https://youtu.be/k9d9rB0XuTo

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.