sporočila za medije - novice

Padavine - maj 2016

Globalne spremembe podnebja vse intenzivneje vplivajo tudi na intenzivnejše in dolgotrajnejše padavine na območju SV Štajerske in mesta Maribor.
Globalne spremembe podnebja vse intenzivneje vplivajo tudi na intenzivnejše in dolgotrajnejše padavine na območju SV Štajerske in mesta Maribor.
 
Prav te padavine so in še bodo povzročale nemalo problemov uporabnikov javnega sistema odvodnje v Mestni Občini Maribor in ostalih občinah, v katerih Nigrad d.d. opravlja izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod.

Spoštovani uporabniki javne kanalizacije v Mestni občini Maribor in okolici.

Globalne spremembe podnebja vse intenzivneje vplivajo tudi na intenzivnejše in dolgotrajnejše padavine na območju SV Štajerske in mesta Maribor. Prav te padavine so in še bodo povzročale nemalo problemov uporabnikov javnega sistema odvodnje v Mestni Občini Maribor in ostalih občinah, v katerih Nigrad d.d. opravlja izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod.

Ogromne količine vod, ki se v zadnjem času sproščajo v obliki padavin nad mestom Maribor in okolico so tolikšne, da jih obstoječ sistem odvodnje na določenih mestih enostavno ne more sprejeti, posledice pa se kažejo predvsem v poplavljanju nižje ležečih prostorov in kleti.

Vzrok poplavljanja je iskati predvsem v tem, da se je kanalizacija do sedaj projektirala na statistično določena povprečja Agencije republike Slovenije za okolje glede intenzitete ter povratnih dob posameznih nalivov, ki žal sedaj ne veljajo več.

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor  (MUV št. 22/2009) v 26. členu predvideva okoliščine za morebitne prekinitve odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode v primeru višje sile in sicer:

»V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode«.

Zaradi nenadnih nalivov ponovno pozivamo občane Mestne Občine Maribor, da čim prej, v kolikor si še niso, zagotovijo in poskrbijo za protipoplavno varnost svojega kanalizacijskega priključka skladno s 30. členom 1. odstavka 17. alineje Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor  (MUV št. 22/2009) izgradnja protipovratnih loput.

Nadalje vse občane naprošamo in zahtevamo, da skladno z 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015 – ukrepi za padavinsko vodo upoštevate:

»Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov odvajanje v kanalizacijo«.

V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda žal ne spada in povzroča nemalo nevšečnosti, pri čemer bomo le z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotavljali nemoten potek odvajanje odpadne vode po sistemu javne kanalizacije.

Nigrad d.d.
Zagrebška cesta 30
2000 Maribor